Έως 30 Οκτωβρίου η διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. και Α.Ε.

Παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. έπειτα από σχετική νομοτεχνική βελτίωση που έγινε στο άρθρο 61 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας. Με την τροποποίηση αυτή, η διάταξη καταλαμβάνει, εκτός των ΑΕ και τις ΕΠΕ, και τις ΙΚΕ.

Ειδικότερα η παράγραφος 3 του άρθρου 61 αναφέρει τα εξής:

«3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ 1 του άρθρου άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν.4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως».