Παρέμβαση του Ε.Ε.Α. για τη δυνατότητα διεξαγωγής ΓΣ μέσω διαδικτύου σε Επαγγελματικά Σωματεία

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει αποστείλει πρόταση προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, που αφορά σωματεία τα οποία διέπονται, κατά βάση, από τις διατάξεις του ν. 1712/1987, ο οποίος αφορά τις επαγγελματικές οργανώσεις «εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών», σχετικά με τη δυνατότητα τους να διεξάγονται διαδικτυακά οι συνελεύσεις τους.

Και αυτό γιατί, αντίθετα με ότι ισχύει για συνδικαλιστικά σωματεία που διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιούν διαδικτυακά ΓΣ, οι αποφάσεις των οποίων πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ισχύ ανάλογα με το καταστατικό τους, σήμερα δεν είναι δυνατή η διενέργεια με ψηφιακά μέσα (τηλεδιάσκεψη) μίας Γενικής Συνέλευσης Επαγγελματικού Σωματείου. Πρόκειται για ένα κενό που εντόπισε το Ε.Ε.Α. και ανέλαβε αμέσως πρωτοβουλία για την κάλυψη του.

Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Ε.Ε.Α. προς τον κ. Σταμπουλίδη, υπήρξε διάταξη, κατά την διάρκεια της πανδημίας, κατά την οποία «η οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη…» , αλλά αυτή είχε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2020 ( άρθρο 33 Παρ. ΠΝΠ 20/3/2020) και εκτός της διάταξης αυτής, δεν υπήρξε μέχρι τώρα κάποια άλλη που να παρατείνει την δυνατότητα αυτή ή να την επιτρέπει.

Επίσης, ομοίως, δεν έγινε δυνατόν να βρεθεί διάταξη για την παράταση της θητείας του ΔΣ ή για την λειτουργία του με τηλεδιασκέψεις.

Σύμφωνα με το Ε.Ε.Α., ο νόμος που ισχύει ( ν. Ν. 4756/26.11.2020 άρθρο 72 ) και έχει προβλέψεις για τα πιο πάνω, αναφέρει σειρά οργανώσεων και δη τις οργανώσεις του άρθρου 9 του ν.1264/1982 , συνταξιοδοτικές, εργοδοτικές καθώς και αυτές των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου» για την παράταση της θητείας των ΔΣ καθώς και ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, για τη διενέργεια συνεδριάσεων με ψηφιακά μέσα. Πουθενά όμως δεν αναφέρονται οι επαγγελματικές οργανώσεις.

«Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες προς επίλυση του θέματος», καταλήγει η επιστολή του Ε.Ε.Α. προς τον Π. Σταμπουλίδη.