Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων ασφαλισμένων – Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης, δίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 καθώς και των υπ. αριθμ. 30274/2001 (ΦΕΚ 323/27.3.2001 τ.Β’) και Φ21/οικ. 1177/2001 (ΦΕΚ 709/6.6.2001 τ.Β’ ) Υπουργικών Αποφάσεων.

Βασική προϋπόθεση είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να υπολείπονται μέχρι πέντε χρόνια προκειμένου να θεμελιώσουν το δικαίωμα αυτό. Η καταβολή των εισφορών βαρύνει τον κλάδο του ΟΑΕΔ με την επωνυμία ΛΑΕΚ «Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση».

Μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν. 4387/2016, και δεδομένων των αλλαγών που έχουν επέλθει –μεταξύ άλλων-στα όρια ηλικίας που απαιτούνται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ισχύ των διατάξεων του Ν. 2874/2000 και τις ηλικιακές προϋποθέσεις των προσώπων που επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις αυτές:

Α. Με το αριθμ. Φ.10141/37823/1545(2017) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 2874/2000 (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μακροχρόνια ανέργων), δεν επηρεάζονται από τον Ν.4387/2016, και ειδικότερα από τα άρθρα 18, 34 παρ. 2 και 37 αυτού, καθόσον αποτελούν ειδικές διατάξεις νόμων.

Επομένως οι ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016.

Β.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4093/2012 και το άρθρο 2, παρ. Ε, υπο παρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με την αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26-10-2015 Υπουργική Απόφαση και το αρ. πρωτ. Φ.80000/54411/1797/30-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι/ες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν και μετά την 01/01/1993, δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος α) στο 67οέτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, και β) στο 62οέτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 ημέρες σε ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» και 1000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στον ως άνω Κανονισμό κατά την τελευταία 13ετία πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση για τους παλαιούς/ες ασφαλισμένους/ες και 3.375 ημέρες σε ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» για τους νέους/ες ασφαλισμένους/ες(αριθμ. πρωτ.Σ40/42/1134132/25-9-2019έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων).Κατόπιν τούτου, τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 είναι :

-Θεμελίωση, εκτός των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων,το 62οέτος (παλαιοί –νέοι),

-Θεμελίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων το 57οέτος.

Τα ανωτέρω αφορούν άνδρες και γυναίκες.

Ως προς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 δεν έχουν επέλθει αλλαγές.

Για την ενιαία εφαρμογή από τις Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. που διαχειρίζονται αιτήσεις προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2874/2000 παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους α) του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜκαι β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη.

2.Να πληρούν, τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση όρια ηλικίας.

3.Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 5 στοιχ. β του ΑΝ 1846/1951, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 περ. 5β του Ν.1902/1990, δηλ. να μην έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.

4. Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1500 ήμερες).

Στον συνολικά πραγματοποιηθέντα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ χρόνο ασφάλισης, συνυπολογίζονται:-ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, αρκεί να είναι το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τελευταίος φορέας.-ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.-κάθε χρόνος που συνυπολογιζόταν για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/1951 (Γεν. Εγγραφο Α23/590/31.1.1984 και Εγκ. 12/1992).

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση μπορεί να γίνει :

-είτε στον κλάδο Σύνταξης του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

-είτε στον κλάδο τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις ίδιες διατάξεις και στον κλάδο Σύνταξης του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όμως, εάν τυχόν συμπληρωθεί ο αριθμός ημερών ασφάλισης ο απαραίτητος στον κλάδο Σύνταξης του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είναι δυνατή η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης μόνο στον κλάδο τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μέχρι την συμπλήρωση και σ’ αυτόν του υπολειπόμενου χρόνου. Σε περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης, προαιρετική με τις παρούσες διατάξεις είναι δυνατή μόνο σε ένα φορέα. Για να είναι δε το τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ αρμόδιος φορέας, πρέπει να είναι και τελευταίος.Προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν είναι επιτρεπτή.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ΛΑΕΚ. Βάση υπολογισμού των εισφορών είναι η ασφαλιστική κλάση, στην οποία κατατάσσεται ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης, με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας του, προσαυξημένες με την αναλογία Δ.Π. ή Δ.Χ. και Ε.Α. Η κλάση κατάταξης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της κλάσης στην οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.Ειδικά για τους «νέους» ασφαλισμένους (τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 1/1/93), βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο μέσος όρος του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Το άθροισμα δηλ. των αποδοχών του τελευταίου 12μήνου προσαυξημένων με τα Δ.Χ. και Δ.Π. καθώς και Ε.Α. θα διαιρείται με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης του ως άνω 12μήνου, προκειμένου να ευρεθεί το μέσο ημερομίσθιο και αυτό θα πολλαπλασιάζεται επί 25 για να ευρεθεί ο μέσος όρος του μισθού του 12μήνου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ’αυτήν. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΛΗΞΗ

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

-με την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜή στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.

-με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί την διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης του.

-με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας αορίστου χρόνου.

-με τον θάνατο του ασφαλισμένου.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Αναστολή επέρχεται ως εξής:

-με την ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.-με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου.Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λόγω ανάληψης εργασίας, δεν απαιτείται παρέλευση νέου 12μήνου ανεργίας, αλλά μετά την διακοπή της εργασίας συνεχίζεται η αρξαμένη προαιρετική ασφάλιση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η υπαγωγή γίνεται με αίτηση του ανέργου στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του υποβάλλοντας :

-τα Ασφαλιστικά του βιβλιάρια ή και βεβαίωση χρόνου από άλλο φορέα -Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων και

-Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα) και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000.

Η ανωτέρω διαδικασία παρακολουθείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.