Τι ισχύει για τις άδειες και τις παροχές σε εργαζόμενες μητέρες στον δημόσιο τομέα – Πρακτικός Οδηγός

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

[ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ)]

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΧΡΙ 23/12/2020

Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Νομικού Συμβούλου ΕΕΑ και

Της Δήμητρας Καραδήμα, εργατολόγου

 

Β1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

1. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

(άδεια τοκετού και άδεια λοχείας)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά τον τοκετό

ΣΗΜ.:

Ø  Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές.

Ø  Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά 2 μήνες.

Ø  Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Ø  Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Ø  Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας 5 μηνών.

Ø  Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

 

 

2.1. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

(ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ/9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ)

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: (α) Ο χρόνος εργασίας της υπάλληλου που είναι μητέρα μειώνεται κατά 2 ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 2 ετών, και κατά 1 ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από 2 έως 4 ετών.
(β) Ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά 1 ώρα ημερησίως για 2 επιπλέον χρόνια, μετά από την απόκτηση 4ου τέκνου. Το ίδιο δικαίωμα θεμελιώνεται και μετά από την απόκτηση κάθε τέκνου μετά το 4ο.
(γ) Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

ΣΗΜ.:

Ø  Για την υπάλληλο, που είναι άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά 1 ώρα μειωμένο ωράριο ή η 9μηνη άδεια προσαυξάνονται κατά 6 μήνες ή 1 μήνα αντίστοιχα.

Ø  Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυμα ή και περισσότερα τέκνα, δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής 6 μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

 

2.2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΕΣ Ή ΑΝΑΔΟΧΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

3 μήνες

 

Ø  Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχες μητέρες, πέραν του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας, χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών.

Ø  Στις μητέρες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., χορηγείται, πέραν του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας, άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.

Ø  Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως 4 ετών, δικαιούται, κατ` εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των 9 μηνών, εφόσον, μετά από την άδεια αυτή και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών, αιτηθεί να της χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου. Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών απομένει διάστημα μικρότερο των 9 μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται.

 

 

 

3. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

έως 5 έτη

 

ΣΗΜ.:

Ø  Χορηγείται άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως 5 έτη στη φυσική, θετή και ανάδοχή μητέρα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και 6 ετών ή έως 8 ετών, εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 6 ετών.Ø  Διάστημα 3 μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης στην υπάλληλο μητέρα μειωμένου ωραρίου άνευ αποδοχών έως και 50% για 5 έτη. Ειδικότερα, το τακτικό Προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια 5 ετών. Η ως άνω μείωση των ωρών εργασίας χορηγείται στην υπάλληλο για την ανατροφή του τέκνου της, μετά από αίτησή της, υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

 

 

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

 

 

4.1. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ τους δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

 έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ:

 

Ø  Για τις υπαλλήλους που είναι τρίτεκνες η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και εάν είναι πολύτεκνες σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τις υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

 

 

 

4.2. Υπάλληλοι που έχουν τέκνο που πάσχει από ΝΟΣΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  Ή ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN δικαιούνται άδεια:

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

έως 22 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ.:

Ø   Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται αυτής δικαιούχους εφόσον υπάρχει (i) γνωμάτευση αυτής πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχει κάποιο τέκνο αυτής, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, (ii) προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

Ø   Η ανωτέρω άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα, τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. Οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό Τμήμα δημοσίου νοσοκομείου. Σε περίπτωση που η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

 

4.3. Υπάλληλοι που έχουν ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ, τα οποία δεν εργάζονται λόγω αυτής αναπηρίας αυτής, δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

6 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

 

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων ανωτέρω αδειών.

4.4. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικο τέκνο που πάσχει από ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ Ή ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

ημέρα θεραπείας και την επόμενη αυτής

ΣΗΜ.:

Ø  Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται: α) εξάντληση των δικαιούμενων ειδικών αδειών των 22 ή 6 ημερών, αντίστοιχα, β) προσκόμιση άπαξ σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης σε ισχύ, γ) βεβαίωση περί πραγματοποίησης της θεραπείας, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται κάθε φορά αμέσως μετά την επάνοδο της υπαλλήλου στην υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθεί η άδεια.

 

 

5.  ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

κατά 1 ώρα την ημέρα

 

Ø  Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα, προκειμένου για μονίμους δημοσίους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

 

 

 

6.  ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η υπάλληλος μητέρα που έχει 1 τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως 4 ημέρες το έτος, ενώ εάν έχει 2 τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως 5 ημέρες το έτος

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

Ø  Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.

Ø  Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στην υπάλληλο.

 

 

Β.2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Β.2.1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

Οι διατάξεις των άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα, που αφορούν στις άδειες και διευκολύνσεις μητρότητας εφαρμόζονται αναλογικά και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β` βαθμού.

 

 

Β.2.3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

 

1. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

1.1. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία για τις υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, συνεπώς η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται στις 17 εβδομάδες. Από αυτές, τις 8 εβδομάδες πρέπει να πάρει η εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες 9 μετά. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις 17 εβδομάδες.
1.2. ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα, συνεπώς, χορηγείται άδεια μητρότητας 2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας 5 μηνών.

Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά 2 μήνες.

Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

 

 

 

2. ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

(Μειωμένο Ωράριο)

ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

(α) Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται να διακόπτουν την εργασία τους για 1 ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα, για χρονικό διάστημα 2,5 ετών από τη λήξη της αδείας λοχείας.
(β) Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενης, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε 2 ώρες  κάθε ημέρα, επί 1 έτος μετά τη λήξη της αδείας λοχείας και εν συνεχεία, επί μία 1ώρα κάθε ημέρα για 6 επί πλέον μήνες.
(γ) Υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του εργοδότη, μπορεί να ληφθεί το μειωμένο ωράριο ως ισόχρονη συνεχόμενη άδεια με αποδοχές (περίπου 3,5 μήνες) κατόπιν αιτήσεως της εργαζομένης.

ΣΗΜ.:

Ø  Η άδεια χορηγείται για τη φροντίδα του παιδιού και είναι ακριβώς η ίδια, από απόψεως χρονικής διαρκείας, και όταν η μητέρα έχει αποκτήσει δίδυμα ή και τρίδυμα.

Ø  Δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι, όχι μόνο οι φυσικές μητέρες, αλλά και η ανάδοχη και η θετή μητέρα. 

Ø  Για τις μητέρες που απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, το μειωμένο ωράριο εφαρμόζεται για αυτές αναλογικά ως προς το χρόνο εργασίας.

è Οι ειδικευόμενες γιατροί – μητέρες που έχουν παιδιά μικρότερα του έτους εξαιρούνται των νυκτερινών εφημεριών, εκτός αν ρητά δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν. Για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα ειδίκευσης και μετά τη συμπλήρωση έτους από τον τοκετό, εναπόκειται στον εκπαιδευτή τους να ορίζει τον αριθμό των εφημεριών που πρέπει να κάνουν οι μητέρες-γιατροί.

 

 

3. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ελάχιστη διάρκεια 4 μήνες
ΣΗΜ.:Ø  Η εργαζόμενη μητέρα έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής μέχρις ότου το τέκνο της συμπληρώσει την ηλικία των 6 ετών, εφόσον έχει συμπληρώσει 1 χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη.Ø  Πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών.Ø  Χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση της εργαζομένης, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Ø  Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε 1 χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.Ø  Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και η εργαζόμενη θετή ή ανάδοχος μητέρα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα 8 έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 6 ετών αυτού.Ø  Ο χρόνος απουσίας λόγω γονικής άδειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης.Ø  Η εργαζόμενη μητέρα που λαμβάνει αυτήν την άδεια, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία της, έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό της φορέα. 

 

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

 

Στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ισχύουν αναλόγως τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις ειδικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, με τη διαφορά ότι εν προκειμένω χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

4.1. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ τους δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

 έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ:

 

Ø  Για τις υπαλλήλους που είναι τρίτεκνες η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και εάν είναι πολύτεκνες σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τις υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

 

 

4.2. Υπάλληλοι που έχουν τέκνο που πάσχει από ΝΟΣΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  Ή ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN δικαιούνται άδεια:

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

έως 22 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ.:

Ø   Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται αυτής δικαιούχους εφόσον υπάρχει (i) γνωμάτευση αυτής πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχει κάποιο τέκνο αυτής, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, (ii) προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

Ø   Η ανωτέρω άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα, τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. Οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό Τμήμα δημοσίου νοσοκομείου. Σε περίπτωση που η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

 

4.3. Υπάλληλοι που έχουν ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ, τα οποία δεν εργάζονται λόγω αυτής αναπηρίας αυτής, δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

6 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

 

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων ανωτέρω αδειών.

4.4. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικο τέκνο που πάσχει από ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ Ή ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

ημέρα θεραπείας και την επόμενη αυτής

ΣΗΜ.:

Ø  Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται: α) εξάντληση των δικαιούμενων ειδικών αδειών των 22 ή 6 ημερών, αντίστοιχα, β) προσκόμιση άπαξ σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης σε ισχύ, γ) βεβαίωση περί πραγματοποίησης της θεραπείας, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται κάθε φορά αμέσως μετά την επάνοδο της υπαλλήλου στην υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθεί η άδεια.

!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ οι ως άνω ειδικές άδειες χορηγούνται ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.

 

 

  5. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία του παιδιού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος  

ΣΗΜ.:

Ø  Δικαιούχες είναι οι φυσικές, θετές ή ανάδοχες μητέρες παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία της εργαζομένης. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές (εφόσον έχει εξαντληθεί η γονική άδεια ανατροφής).

 

 

6.  ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

κατά 1 ώρα την ημέρα

 

Ø  Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα, προκειμένου για μονίμους δημοσίους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

 

 

7. ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

(α) 6 εργάσιμες ημέρες το χρόνο

στις εργαζόμενες άγαμες μητέρες ή σε αυτές που έχουν χηρέψει, οι οποίες έχουν την επιμέλεια του παιδιού μέχρι 12 ετών.

(β) 8 εργάσιμες ημέρες το χρόνο

στις εργαζόμενες άγαμες μητέρες ή σε αυτές που έχουν χηρέψει, εάν έχουν 3 παιδιά ή περισσότερα έως 12 ετών.

ΣΗΜ.:

Ø  Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.

Ø  Δύναται να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, ενώ δεν πρέπει να συμπίπτει με την αρχή ή το τέλος της κανονικής άδειας.

 

 

8. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

-Για τις απασχολούμενες με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ., ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η υπάλληλος μητέρα που έχει 1 τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως 4 ημέρες το έτος, ενώ εάν έχει 2 τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως 5 ημέρες το έτος

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

Ø  Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.

Ø  Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στην υπάλληλο.

!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ως άνω άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.