TtE : Σε μή υγιείς επιχειρήσεις το 20% των δανείων

Σε απολύτως υγιή κατάσταση με σημαντικές προοπτικές βρίσκεται, σύμφωνα με τις μελέτες, τουλάχιστον το 1/3 των επιχειρήσεων

Σε απολύτως υγιή κατάσταση με σημαντικές προοπτικές βρίσκεται, σύμφωνα με τις μελέτες, τουλάχιστον το 1/3 των επιχειρήσεων,στον αντίποδα, σε μη υγιή κατάσταση βρίσκεται ένας αριθμός επιχειρήσεων που οι οφειλές τους αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνόλου των δανείων. Αυτό προκύπτει από ευρεία σύσκεψη που οργάνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρόβλημα αποπληρωμής των επιχειρηματικών δανείων.

Η αντιμετώπιση των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων απασχόλησε την σύσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Δημοσίου, τραπεζών και επιχειρήσεων καθώς και διεθνείς εμπειρογνώμονες και συμβουλευτικές εταιρείες, με επίκεντρο την αναζήτηση λύσεων εξωδικαστικής διευθέτησης χρεών με γρήγορα αποτελέσματα, θετική επίπτωση στην οικονομία και με το ελάχιστο δυνατό διοικητικό βάρος.

Το θέμα διερευνήθηκε από τρεις διαφορετικές οπτικές:

την οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων
τα νομικά προβλήματα και εμπόδια και
τη διεθνή εμπειρία.

Ως προς το οικονομικό περιβάλλον και την κατάσταση των επιχειρήσεων οι μελέτες που παρουσιάστηκαν διακρίνουν επιχειρήσεις και τομείς με διαφορετικές προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης.

Σε απολύτως υγιή κατάσταση με σημαντικές προοπτικές βρίσκεται, σύμφωνα με τις μελέτες, τουλάχιστον το 1/3 των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα βελτίωνε σημαντικά τις προοπτικές του με κατάλληλη αναδιάρθρωση του χρέους του.

Σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας οι μελέτες δείχνουν καλύτερες προοπτικές για επιχειρήσεις που εντάσσονται σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα, ενώ παρουσιάζεται γενικευμένη αποχή από επενδυτική δραστηριότητα.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι μια λύση διευθέτησης χρεών θα λειτουργήσει εξυγιαντικά για όλο το σύστημα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις που επιβίωσαν να αναπτυχθούν περισσότερο.

Τονίσθηκαν η σημασία της απελευθέρωσης πόρων από λιμνάζοντα χρέη και η άρση της αβεβαιότητας ως σημαντικοί θετικοί παράγοντες στην οικονομία που καταδεικνύουν την ανάγκη εξεύρεσης λύσης το ταχύτερο δυνατόν.

Νομικά προβλήματα

Σε ό,τι αφορά τα νομικά προβλήματα η συζήτηση επικεντρώθηκε στον πτωχευτικό κώδικα οι διατάξεις του οποίου, όπως παρατηρήθηκε, είτε παρατείνουν τη δικαστική λύση των υποθέσεων είτε αποτελούν από μόνες τους εμπόδια σε ενδεχόμενη διευθέτηση χρεών στο εξωδικαστικό επίπεδο.

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι διατάξεις του κώδικα, σε συνδυασμό και με άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς, αποτρέπουν τη συνεννόηση μεταξύ των πιστωτών μιας επιχείρησης στον κατάλληλο χρόνο, καθώς και τη συνεργασία των μετόχων με τους πιστωτές. Γενικότερα, παρατηρήθηκε ότι το θεσμικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα, παρά την αρτιότητά του, δεν είναι εφαρμόσιμο σε περιβάλλον συστημικής κρίσης.

Η προτεραιότητα των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων έναντι των λοιπών πιστωτών αναδείχθηκε επίσης ως κρίσιμο ζήτημα που έχει επιπτώσεις και στη συνεννόηση μεταξύ των πιστωτών και στο κίνητρο εξεύρεσης εξωδικαστικής λύσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διενέξεων

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τα  κύρια σημεία της Σύστασης, που εκδόθηκε πρόσφατα και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για την διευκόλυνση της εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων

Η παρουσίαση της διεθνούς εμπειρίας έδειξε ότι  ειδικές καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν με ειδικές δράσεις έκτακτης ανάγκης και όχι με τα υφιστάμενα μέσα. Αναφέρθηκαν παραδείγματα ειδικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στην κρίση της Άπω Ανατολής, στην Αργεντινή, αλλά και σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Παρά το διαφορετικό χαρακτήρα των επιμέρους μέτρων που λήφθηκαν σε κάθε περίπτωση, κοινή συνισταμένη είναι η συντονισμένη διαχείριση του προβλήματος, με τυποποίηση των διαδικασιών,  υπό την αντίληψη της ανάγκης εξεύρεσης συστημικής λύσης και όχι απλής παρέμβασης σε μικρο-οικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με  τους εμπειρογνώμονες, το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η δημιουργία ειδικών θεσμών έκτακτης ανάγκης, μεγάλης αποτελεσματικότητας  και για χρήση σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

                                        Πηγή www.naftemporiki.gr