Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Προκήρυξη για άγονες γραμμές

Τις γραμμές Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία, προκήρυξε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Ο ανάδοχος θα λάβει την εκμετάλλευσή τους για το χρονικό διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2018. Κριτήριο για το διαγωνισμό είναι το χαμηλότερο οικονομικό αντιστάθμισμα.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 29 Ιουλίου, ενώ και οι 2 ανωτέρω άγονες γραμμές διεξάγονται σήμερα από την Sky Express.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές μειώνεται αναλόγως το ποσό του οικονομικού αντισταθμίσματος

Σε περίπτωση μη τήρησης, εν όλω ή εν μέρει, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για λόγους που δεν συνιστούν ανωτέρα βία (πλην της περίπτωσης που ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων δεν υπερβαίνει το 2% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων, όπως αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο), ο αναθέτων έχει δικαίωμα να επιβάλει τις ακόλουθες μειώσεις οικονομικού αντισταθμίσματος και πρόσθετες κυρώσεις:

-Σε περίπτωση που οι ακυρωθείσες πτήσεις υπερβούν το 2% του συνολικού προβλεπόμενου ετήσιου αριθμού πτήσεων για τη γραμμή, το καταβλητέο (για τις συγκεκριμένες πραγματοποιηθείσες εντός του τριμήνου πτήσεις) οικονομικό αντιστάθμισμα που οφείλεται μειώνεται περαιτέρω κατά ποσό ίσο προς αυτό που θα αναλογούσε σε περίπτωση που οι πτήσεις εκτελούνταν κανονικά.

-Σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τον αριθμό των πράγματι προσφερθεισών εντός του τριμήνου εβδομαδιαίων θέσεων, επιβάλλεται μείωση του αντισταθμίσματος ανάλογη με τον αριθμό των μη προσφερθεισών θέσεων.