tuv-iso-logo
728x90

ΕΙΚ.1

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Ε.Α. είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας  www.eea.gr πατώντας στο μπάνερ e-επιμελητήριο (βλ. εικόνα 1) στην κορυφή της (βλ. εικόνα 2), κάτω από τον τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕΑ

ΕΙΚ.2

Ακολούθως πατάτε στο ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (βλ. εικόνα 3) για την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή σε κάποιον από τους συνδέσμους Περισσότερες Επιλογές , εάν επιθυμείτε να διαβάσετε τις οδηγίες για οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

ΕΙΚ.3


Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΕΑ

Μπορείτε να αιτηθείτε την προεγγραφή της επιχείρησής σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, πατώντας στο σύνδεσμο:  Αίτηση προεγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο (βλ. εικόνα 4), εφόσον διαθέτετε σαρωτή[1], ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

ΕΙΚ.4

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά σειρά, τα εξής:

 • Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα στοιχεία του αιτούντος),
 • ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ και
 • άδεια Παραμονής Πλήρους Πρόσβασης σε εργασία (όχι εξαρτημένη εργασία), εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν.

Η αποστολή της Βεβαίωσης Προεγγραφής από το Επιμελητήριο πραγματοποιείται δωρεάν, αυθημερόν, εκτός αν ζητείται η προέγκριση Διακριτικού Τίτλου (ΔΤ).

Σε περίπτωση που κατά την αίτηση προεγγραφής ζητείται η  προέγκριση ΔΤ, μετά τον έλεγχο καταχώρισης του ΔΤ, αποστέλλεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος αποστολής (ηλ. δ/νση: [email protected]),  Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής (ΗΚΠ) – Dias Barcode έναντι 10,24€. Η Βεβαίωση Προεγγραφής αποστέλλεται στον δικαιούχο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας από την αποπληρωμή της.

[1] Σημείωση   Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σαρωτή μπορείτε να κατεβάσετε σε κινητό τύπου Smartphone,  εφαρμογή που μετατρέπει τα έγγραφά σας σε pdf  (η πιο διαδεδομένη εξ αυτών είναι η:  Camscanner)


Β’ ΜΕΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΕΑ

Αφού γίνει η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μπορείτε να αιτηθείτε την οριστική εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, από το σύνδεσμο: Αίτηση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων (βλ. εικόνα 5), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

ΕΙΚ.5

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά σειρά, τα εξής:

 1. Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα στοιχεία του αιτούντος) ,
 2. Έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. (και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών αν μετά την έναρξη έχει προστεθεί δραστηριότητα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή έδρας). Όχι αντίγραφο από τα στοιχεία μητρώου του taxisnet (εκτός εάν η έναρξη εργασιών έχει διαφορετική ημερομηνία από αυτή του τρέχοντος έτους και σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται και τα 2 έγγραφα).
 3. Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ (ανεξάρτητα εάν έχει υποβληθεί κατά την προεγγραφή),
 4. Άδεια Παραμονής Πλήρους Πρόσβασης σε εργασία (όχι εξαρτημένη εργασία), εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν,
 5. Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών στην οποία θα αναφέρεται ο Διακριτικός Τίτλος (εάν δεν αναγράφεται στο ομώνυμο πεδίο του εγγράφου έναρξης), εφόσον έχει προεγκριθεί από το Ε.Ε.Α. Διακριτικός Τίτλος, κατά τη διαδικασία της προεγγραφής.

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α΄/30.10.2019), οι δραστηριότητες υπηρεσιών με συναφείς ΚΑΔ, απαλλάσσονται από την εγγραφή στα μητρώα των επιμελητηρίων και του Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον η ατομική επιχείρηση δεν είναι οργανωμένη (οργανωμένη υποδομή επιχείρησης θεωρείται αυτή η οποία διατηρεί έδρα σε χώρο διαφορετικό της οικίας του επιχειρηματία ή/και να απασχολεί προσωπικό).

Κατά συνέπεια για την εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες υπηρεσιών θα πρέπει επιπλέον των εγγράφων 1 – 5 να επισυνάπτονται στην ηλ. αίτηση: 

6Μισθωτήριο από το taxisnet που να φαίνεται η επαγγελματική μίσθωση

ή 

7.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 με γνήσιο της υπογραφής θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ [μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά η επικύρωσή της από την ηλ. δ/νση: Μετάβαση στην Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr (διαβάστε πρώτα  τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο: Ηλεκτρονικά η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης)], στην οποία θα αναγράφονται τα εξής(Α): «Ενημερώθηκα για τα ισχύοντα σε σχέση με τη δραστηριότητα υπηρεσιών με ΚΑΔ …………………………….., έχω οργανωμένη επιχείρηση και παρακαλώ για την εγγραφή της ατομικής επιχείρησης με τα στοιχεία της αίτησης Ε………. , στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» ή (Β): «Ενημερώθηκα για τα ισχύοντα σε σχέση με τη δραστηριότητα υπηρεσιών με ΚΑΔ ………………………………, δεν έχω οργανωμένη επιχείρηση και επιθυμώ την εγγραφή της ατομικής επιχείρησης με τα στοιχεία της αίτησης Ε……….., στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αλλά όχι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο», (ή και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εφόσον το επιθυμείτε)».

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για επαγγέλματα υπηρεσιών, όπως ασφ. διαμεσολαβητές & μεσίτες ακινήτων (βλ. Μέρος Δ’) ή εάν ζητείται ή έχει προεγκριθεί στο στάδιο της προεγγραφής, διακριτικός τίτλος (δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις η  εγγραφή είναι υποχρεωτική και δεν απαιτείται η επισύναψη του εγγράφου 6 ή 7, στο σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής ).

 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο e-chamber, η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε επεξεργασία από το Ε.Ε.Α. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στα οποία κοινοποιούνται οι ταυτότητες πληρωμών, η προθεσμία εξόφλησής τους και ο οι κωδικοί χρήσης (PIN) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του μητρώου της επιχείρησης.

 

Δείτε τις Οδηγίες και στο βίντεο που ακολουθεί: 


Δ΄ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ & ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες διαμεσολαβούντων (ασφαλιστές, συντονιστές, πράκτορες κλπ) και μεσιτών ακινήτων, με την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, διότι εκδίδεται από το Ε.Ε.Α. σχετική άδεια και υπογράφεται Υπεύθυνη Δήλωση. Ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθούν από το Ε.Ε.Α. τα δικαιολογητικά αυτά .

Σχετική πληροφόρηση για τα υπό προσκόμιση δικαιολογητικά στα παραπάνω αναφερόμενα ειδικά επαγγέλματα, βρίσκεται στον ιστότοπο του Ε.Ε.Α. www.eea.gr ,  μενού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ < ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.

Προκειμένου την καλύτερη προετοιμασία σας, διαβάστε τις σχετικές αναρτήσεις: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ < Δικαιολογητικά Εγγραφής Ατομικών Επιχειρήσεων ανα Επαγγελματική Κατηγορία (βλ. εικόνα 6).

ΕΙΚ.6

Δ1. – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 

Πέραν των 1 – 5 δικαιολογητικών εγγραφής του γενικού μητρώου που αναφέρονται στο μέρος Β’  της παρούσας ανάρτησης, τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του ειδικού μητρώου του ασφ. διαμεσολαβητή, είναι:

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης (φυσικά πρόσωπααίτησης πτώχευσης – παύσης πληρωμήςσυνδ/γής – εξυγίανσης, αναγκαστικής διαχ/σης κ.λ.π. από την ιστοσελίδα του Υπ. Δικαιοσύνης solon.gov.gr,
 2. Πιστοποιητικό περί έκδοσης ή μη απόφασης δικαστικής συμπαράστασης από την ιστοσελίδα του Υπ. Δικαιοσύνης solon.gov.gr (για οδηγίες λήψης των πιστοποιητικών 1 και 2 πατήστε στο σύνδεσμο: Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικών από την ιστοσελίδα solon.gov.gr ),
 3. Αντίγραφο αποδεικτικού σπουδών (Γραμματικές γνώσεις:  Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται : α) φωτοτυπία του τίτλου σπουδών επικυρωμένη από δικηγόρο, β) μετάφρασή του από το  Υπ. Εξωτερικών ή Δικηγόρο, καθώς και γ) βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας (ΔΑΟΤΑΠ)),
 4. Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό πληρωμής (περίπτωση ατομικού συμβολαίου αστικής ευθύνης) ή Βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία να αναφέρεται η συνεργασία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, εφόσον καλύπτεται από ομαδικό συμβόλαιο,
 5. Βεβαίωση Επιτυχίας Εξετάσεων της ΤτΕ (ευκρινές έγχρωμο φωτοαντίγραφο) έτους 2019 ή μεταγενέστερο.

 

Δ2. – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Πέραν των 1 – 5 δικαιολογητικών εγγραφής του γενικού μητρώου που αναφέρονται στο μέρος Β’  της παρούσας ανάρτησης,τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του ειδικού μητρώου του μεσίτη ακινήτων, είναι:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 με γνήσιο της υπογραφής θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ [μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά η επικύρωσή της από την ηλ. δ/νση: Μετάβαση στην Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr και στην φόρμα της Υ.Δ. θα προσθέσετε ή θα επικολλήσετε το κείμενο με τιν κίτρινη επισήμανση του συνημμένου αρχείου word (διαβάστε πρώτα  τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο: Ηλεκτρονικά η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης)],
 2. Αντίγραφο αποδεικτικού σπουδών (Γραμματικές γνώσεις:  Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται : α) φωτοτυπία του τίτλου σπουδών επικυρωμένη από δικηγόρο, β) μετάφρασή του από το  Υπ. Εξωτερικών ή Δικηγόρο, καθώς και γ) βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας (ΔΑΟΤΑΠ)),
 3. Μια εκτύπωση του taxisnet από την προσωποποιημένη πληροφόρηση των στοιχείων της επιχείρησης (οδηγίες στο συνημμένο), εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ήδη προγενέστερη έναρξη εργασιώ από αυτή του τρέχοντος έτους με μη μεσιικές δραστηριότητες.

 

Ε’ ΜΕΡΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Όλα τα αρχεία που  επισυνάπτονται στο ηλ. σύυτημα υποβολής αιτήσεων του Ε.Ε.Α. θα πρέπει να είναι διακριτά μεταξύ τους, να επιλέγεται η κατάλληλη σήμανση και να είναι σε μορφή αρχείων pdf . Κάθε αρχείο θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των σελίδων που περιλαμβάνει  (πχ η έναρξη εργασιών να έχει όλες τις σελίδες και όχι μόνο ην 1η, η ταυτότητα να περιλαμβάνει και τις 2 όψεις κ.ο.κ.).

2)  Αν και δεν είναι επιτρεπτό, σε περίπτωση που λόγω εξαιρετικής ανάγκης, τα απαιτούμενα έγγραφα υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο στα γκισέ του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Ε.Ε.Α. εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.

3) Συνίσταται η αποφυγή της τηλ. επικοινωνίας αλλά σε περίπτωση πι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3380 200, επιλογή 2 (Μητρώο) κατά τις πρωινές (8.00 – 9.30 ) ή απογευματινές ώρες (14.30 – 15.30) και την Τετάρτη έως 17.00, οπότε ο φόρτος της συναλλαγής στις υπηρεσίες μητρώου είναι μικρότερος.

4) Για θέματα εγγραφών ασφ. διαμεσολαβητών ή μεσιτών ακινήτων μπορείτε να καλείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3380 244, 251 , 252, 253, 254, 262 κατά τις πρωινές (8.00 – 9.30 ) ή απογευματινές ώρες (14.30 – 15.30) και την Τετάρτη έως 17.00, οπότε ο φόρτος της συναλλαγής στις υπηρεσίες μητρώου είναι μικρότερος.