tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo
728x90

ΕΙΚ.1

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Ε.Α. είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας  www.eea.gr πατώντας στο μπάνερ e-επιμελητήριο (βλ. εικόνα 1) στην κορυφή της (βλ. εικόνα 2), κάτω από τον τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕΑ

ΕΙΚ.2

Ακολούθως πατάτε στο ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (βλ. εικόνα 3) για την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή σε κάποιον από τους συνδέσμους Περισσότερες Επιλογές , εάν επιθυμείτε να διαβάσετε τις οδηγίες για οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

ΕΙΚ.3

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η αίτηση προεγγραφής καταργήθηκε. Η προεγγραφή αποτελούσε μια διαδικασία διευκόλυνσης προς τους υπόχρεους για τη λήψη της έναρξης εργασιών από την εφορία. Η ΑΑΔΕ ή οι Δ.Ο.Υ ΔΕΝ απαιτούν πλέον προεγγραφή από το επιμελητήριο, οπότε το στάδιο Προεγγραφής καταργήθηκε [1].

[1] Σημείωση. Η προεγγραφή δεν είναι πλέον απαραίτητη διότι είναι εφικτή η άμεση αίτηση για έναρξη εργασιών από τον ιστότοπο της Α.Α.ΔΕ. www.aade.gr, αφού πρώτα συμπληρωθεί το έντυπο δηλωσης  Δ211 της ΑΑΔΕ.   Η δήλωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ , στην ενότητα του καταλόγου εντύπων. Για να υποβάλετε τη δήλωση έναρξης ψηφιακά, θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να επιλέξετε τη σχετική διαδικασία Μητρώου. Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση. Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε στην εφαρμογή των Αιτημάτων. Ο σύνδεσμος λήψης του αρχείου Δ211 είναι: Δ211

[2] Σημείωση   Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σαρωτή μπορείτε να κατεβάσετε σε κινητό τύπου Smartphone,  εφαρμογή που μετατρέπει τα έγγραφά σας σε pdf  (η πιο διαδεδομένη εξ αυτών είναι η:  Camscanner)


Α’ ΜΕΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΕΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/7.4.2022  (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) που καθορίζει τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και την Υπ. Απόφαση 44070/6.5.2022 (ΦΕΚ 6022, τ. Β’) που τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση 96618/13.10.2022 (ΦΕΚ 5290 τ. Β΄) και καθορίζει τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. και κατ’ επέκταση στα Επιμελητήρια (ν. 4497/13.11.2017, ΦΕΚ 171/Α΄ άρθρο 64), εάν στην έναρξη εργασιών ή στο έγγραφο με τα στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε, περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία δραστηριότητα με εμπορικό χαρακτήρα, τότε υφίσταται υποχρέωση εγγραφής. Επισημαίνεται επίσης πως σύμφωνα με το άρθρο 53 του  ν. 4919/7.4.2022, υπόχρεοι εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. είναι και τα φυσικά πρόσωπα με οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα που αποσκοπούν στη δέσμευση διακριτικού τίτλου, βάσει της αρχής της προτεραιότητας

α) Η διαδικασία της οριστικής εγγραφής μιας ατομικής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. με τουλάχιστον μία εμπορική δραστηριότητα γίνεται είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής με τίτλο “Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης” και κωδικό αναφοράς “ENARKSIATOMIKISEPIXEIRISIS” στην πλατφόρμα του gov.gr, είτε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Ε.Α. από το σύνδεσμο: Αίτηση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο (βλ. εικόνα 4), επισυνάπτοντας κατά σειρά δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε αρχεία pdf με κατάλληλη σήμανση.μπορείτε να αιτηθείτε την οριστική εγγραφή της ατομικής επιχείρησης του φυσικού προσώπου, στο μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Ε.Α., από το σύνδεσμο: Αίτηση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων (βλ. εικόνα 4), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

ΕΙΚ.4

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά σειρά, τα εξής:

 1. Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα στοιχεία του αιτούντος) κα υποβάλλεται υπογεγραμμένο (απαιτείται εκτύπωση, υπογραφή, σάρωση [2] και μεταφόρτωση στη σελίδα),
 2. Έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. (και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών αν μετά την έναρξη έχει προστεθεί δραστηριότητα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή έδρας) ή αντίγραφο από τα στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ που θα έχει παραχθεί με τη λειτουργικότητα της εκτύπωσης από τη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (πρώην taxisnet). Εάν η έναρξη εργασιών έχει διαφορετική ημερομηνία από αυτή του τρέχοντος έτους,  σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται και τα στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ).
 3. Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ,
 4. Άδεια Παραμονής Πλήρους Πρόσβασης σε εργασία (όχι εξαρτημένη εργασία), εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν,
 5. Αρχείο προδέσμευσης διακριτικού τίτλου (ΔΤ) που εκδίδεται από τον ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο οποίο θα αναγράφεται ο σχετικός κωδικός Προδέσμευσης, ο αριθμός. πρωτοκόλλου και η διάρκεια ισχύος του, εφόσον είχατε αιτηθεί προδέσμευση Διακριτικού τίτλου πριν από την έκδοση της έναρξης εργασιών.

 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο e-chamber, η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε επεξεργασία από το Ε.Ε.Α. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στα οποία κοινοποιούνται οι ταυτότητες πληρωμών, η προθεσμία εξόφλησής τους και ο οι κωδικοί χρήσης (PIN) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του μητρώου της επιχείρησης.

 

Δείτε τις Οδηγίες και στο βίντεο που ακολουθεί: 

ΕΙΚ.5


Γ΄ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ & ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες διαμεσολαβούντων (ασφ. πράκτορες  ή μεσίτες ασφαλίσεων) και μεσιτών ακινήτων, με την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, διότι εκδίδεται από το Ε.Ε.Α. σχετική άδεια και υπογράφεται Υπεύθυνη Δήλωση. Ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθούν από το Ε.Ε.Α. τα δικαιολογητικά αυτά .

Σχετική πληροφόρηση για τα υπό προσκόμιση δικαιολογητικά στα παραπάνω αναφερόμενα ειδικά επαγγέλματα, βρίσκεται στον ιστότοπο του Ε.Ε.Α. www.eea.gr ,  μενού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ < ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.

Προκειμένου την καλύτερη προετοιμασία σας, διαβάστε τις σχετικές αναρτήσεις: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ < Δικαιολογητικά Εγγραφής Ατομικών Επιχειρήσεων ανα Επαγγελματική Κατηγορία (βλ. εικόνα 6).

ΕΙΚ.6

Γ1. – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 

Πέραν των 1 – 5 δικαιολογητικών εγγραφής του γενικού μητρώου που αναφέρονται στο μέρος Β’  της παρούσας ανάρτησης, τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του ειδικού μητρώου του ασφ. διαμεσολαβητή, είναι:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (συνημμένη) με γνήσιο της υπογραφής θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ [μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά η επικύρωσή της από την ηλ. δ/νση: Μετάβαση στην Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr και στην φόρμα της Υ.Δ. θα προσθέσετε ή θα επικολλήσετε το κείμενο με τιν κίτρινη επισήμανση του συνημμένου αρχείου word (διαβάστε πρώτα  τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο: Ηλεκτρονικά η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης)],   ,
 2. Αντίγραφο αποδεικτικού σπουδών (Γραμματικές γνώσεις:  Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται : α) φωτοτυπία του τίτλου σπουδών επικυρωμένη από το φορέα έκδοσης ή δικηγόρο, β) μετάφρασή του ξενόλωσσου τίτλου σπουδών από το  Υπ. Εξωτερικών ή Δικηγόρο, καθώς και γ) βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας ή τον  Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΑΟΤΑΠ),
 3. Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό πληρωμής (περίπτωση ατομικού συμβολαίου αστικής ευθύνης) ή Βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία να αναφέρεται η συνεργασία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, εφόσον καλύπτεται από ομαδικό συμβόλαιο και,
 4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της ΤτΕ (ευκρινές έγχρωμο φωτοαντίγραφο) έτους 2023 ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της ΤτΕ των ετών 2019-2022 και βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης 15 ωρών του έτους 2022 ή 2023, εφόσον το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της ΤτΕ είναι των ετών 2019-2022.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του Ασφ. Πράκτορα, την οποία θα επικυρώσετε, πατήστε στο σύνδεσμο:

Yπεύθυνη δήλωση Ασφαλιστικού Πράκτορα

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του Μεσίτη Ασφαλίσεων, την οποία θα επικυρώσετε, πατήστε στο σύνδεσμο:

Yπεύθυνη δήλωση Μεσίτη Ασφαλίσεων

 

Γ2. – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Πέραν των 1 – 5 δικαιολογητικών εγγραφής του γενικού μητρώου που αναφέρονται στο μέρος Β’  της παρούσας ανάρτησης,τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του ειδικού μητρώου του μεσίτη ακινήτων, είναι:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 με γνήσιο της υπογραφής θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ [μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά η επικύρωσή της από την ηλ. δ/νση: Μετάβαση στην Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr και στην φόρμα της Υ.Δ. θα προσθέσετε ή θα επικολλήσετε το κείμενο με τιν κίτρινη επισήμανση του συνημμένου αρχείου word (διαβάστε πρώτα  τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο: Ηλεκτρονικά η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης)],
 2. Αντίγραφο αποδεικτικού σπουδών (Γραμματικές γνώσεις:  Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται : α) φωτοτυπία του τίτλου σπουδών επικυρωμένη από το φορέα έκδοσης ή δικηγόρο, β) μετάφρασή του ξενόλωσσου τίτλου σπουδών από το  Υπ. Εξωτερικών ή Δικηγόρο, καθώς και γ) βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας ή τον  Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΑΟΤΑΠ),
 3. Αντίγραφο από τα στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ που θα έχει παραχθεί με τη λειτουργικότητα της εκτύπωσης από τη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (πρώην taxisnet) (οδηγίες στο συνημμένο), εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει έναρξη εργασιών με μη μεσιικές δραστηριότητες, προγενέστερη του τρέχοντος έτους.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του Μεσίτη Ακινήτων, την οποία θα επικυρώσετε, πατήστε στο σύνδεσμο:

Υπεύθυνη δήλωση Μεσίτη Ακινήτων

 

Δ’ ΜΕΡΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Όλα τα αρχεία που  επισυνάπτονται στο ηλ. σύυτημα υποβολής αιτήσεων του Ε.Ε.Α. θα πρέπει να είναι διακριτά μεταξύ τους, να επιλέγεται η κατάλληλη σήμανση και να είναι σε μορφή αρχείων pdf . Κάθε αρχείο θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των σελίδων που περιλαμβάνει  (πχ η έναρξη εργασιών να έχει όλες τις σελίδες και όχι μόνο ην 1η, η ταυτότητα να περιλαμβάνει και τις 2 όψεις κ.ο.κ.).

2)  Αν και δεν είναι επιτρεπτό, σε περίπτωση  εξαιρετικής ανάγκης, στην οποία τα απαιτούμενα έγγραφα υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο στα γκισέ του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Ε.Ε.Α. εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.

3) Συνίσταται η αποφυγή της τηλ. επικοινωνίας αλλά σε περίπτωση πι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3380 200, επιλογή 2 (Μητρώο) κατά τις πρωινές (8.00 – 9.30 ) ή απογευματινές ώρες (14.30 – 15.30) και την Τετάρτη έως 17.00, οπότε ο φόρτος της συναλλαγής στις υπηρεσίες μητρώου είναι μικρότερος.

4) Για θέματα εγγραφών ασφ. διαμεσολαβητών ή μεσιτών ακινήτων μπορείτε να καλείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3380 244, 251 , 252, 253, 254, 259, 262 κατά τις πρωινές (8.00 – 9.30 ) ή απογευματινές ώρες (14.30 – 15.30) και την Τετάρτη έως 17.00, οπότε ο φόρτος της συναλλαγής στις υπηρεσίες μητρώου είναι μικρότερος.