tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo
728x90

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Ψηφιακή υπογραφή είναι το «ψηφιακό μας αποτύπωμα» στον σύγχρονο κόσμο που διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα και αποδεικνύει τη γνησιότητα εγγράφων/μηνυμάτων. Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

 

Ψηφιακή vs Ιδιόχειρη Υπογραφή

 • Έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί.
 • Είναι μοναδική/διαφορετική για κάθε έγγραφο.
 • Μετά την ψηφιακή υπογραφή το περιεχόμενο του εγγράφου δεν τροποποιείται (προστασία από αποποίηση και μονομερείς τροποποιήσεις).

 

Η ιδιόχειρη υπογραφή είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και ακριβή

Σύμφωνα με διεθνή έρευνα (Global Community of Information Professionals – 2012):

 • Στο 41% των επιχειρήσεων απαιτούνται υπογραφές σε περισσότερα από τα μισά τους έγγραφα.
 • Το 48% τυπώνει περισσότερα από τα μισά έγγραφα μόνο και μόνο για να υπογραφούν.
 • Το 65% σπαταλά τουλάχιστον μια ολόκληρη ημέρα για τη συλλογή υπογραφών.

 

Χρησιμότητα στις Επιχειρήσεις

Η χρησιμότητα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να θεωρούνται επιτυχείς σε μια Ενιαία Ψηφιακή Αγορά:

 • Νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή
 • Μείωση κόστους
 • Εξοικονόμηση χρόνου ανταλλαγής εγγράφων αυξημένης νομικής ισχύς
 • Κατάργηση «φυσικής αρχειοθέτησης»
 • Διασυνοριακή νομική ισχύ (για εξωστρεφείς επιχειρήσεις)
 • Βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σ’ ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη
 • Συμμετοχή στους ανοικτούς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. που σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο γίνονται αποκλειστικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και είναι εκ των ουκ άνευ, η χρήση της

 

Κανονισμός 910/2014

Η εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 910/2014/ΕΚ από την 1η Ιουλίου 2016 με τον οποίο τίθενται οι βάσεις και οι προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτών παρόχων ηλεκτρονικής πιστοποίησης, έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται τελείως ηλεκτρονικά με τις Δημόσιες Αρχές σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, καθώς και τη δυνατότητα για την οικοδόμηση υπηρεσιών εμπιστοσύνης με τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών, όπως οι ψηφιακές υπογραφές, οι ψηφιακές σφραγίδες, η χρονοσήμανση, η αυθεντικοποίηση σε ιστοτόπους στο Ιντερνέτ, με στόχο την εξασφάλιση ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν την ίδια νομική ισχύ με τις παραδοσιακές συναλλαγές, οι οποίες στηρίζονται σε χειρόγραφες διαδικασίες.

Συμπερασματικά και με δεδομένη και την Ευρωπαϊκή Κατεύθυνση του Κανονισμού ΕΕ 910/2014, η χρήση ψηφιακής υπογραφής είναι η μόνη ασφαλής διαδικασία για την αντιμετώπιση της προφανούς πρόκλησης αξιοποίησης και ενσωμάτωσης διαδικασιών εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, πιστοποίησης και μη άρνηση Αποδοχής, στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και ευρύτερα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η  μη άρνηση Αποδοχής συνίσταται στο ότι ο αποστολέας δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δημιούργησε και απέστειλε το μήνυμα.

Μέθοδοι Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Υπογραφών

Οι ψηφιακές υπογραφές διατίθενται μέσω των δύο διεθνώς Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών:

 1. Συσκευή Token -Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής ή
 2. Με Remote Signing με χρήση ΑΔΔΥ στο νέφος της σχετικής εφαρμογής (Cloud)

 

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τα λοιπά Επιμελητήρια είναι  Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Πως παράγεται

 • Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαμβάνει δύο διαδικασίες: α) τη δημιουργία της υπογραφής και β) την επαλήθευσή της.
 • Κατά τη δημιουργία μιας ψηφιακής υπογραφής παράγεται μία μικρή μαθηματική «σύνοψη» – message digest με τη χρήση μονόδρομων αλγορίθμων κατακερματισμού δεδομένων (one-way hashing algorithms).

Προϋποθέσεις Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής

Η επιχείρηση δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

 

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου

Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αίτησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα:

 1. Είσοδος της επιχείρησης στο σύστημα services.businessportal.gr με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ. που διαθέτει.
 2. Επιλογή από το μενού για «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής».
 3. Υποβολή Αίτησης
 4. Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν επιβεβαίωσης του ψηφιακού ραντεβού από την πλατφόρμα)
 5. Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

 

Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες :

 • Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
 • Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
 • Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
 • Να δει τις Οδηγίες Χρήσης

Σε περίπτωση που κατόπιν της ανάγνωσης των αναλυτικών οδηγιών,υφίστανται απορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2103380234, 2103380232

Οδηγίες Χρήσης

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες