tuv-iso-logo
728x90

Δικαιολογητικά για την εγγραφή του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο ειδικό μητρώο

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Διατήρηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο και διαγραφή

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μεσίτη ακινήτων

 

 

 

 

Δικαιολογητικά για την εγγραφή του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο ειδικό μητρώο

1. Για την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο, ο ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο τα εξής έγγραφα:

α) Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

γ) Υπέυθυνη Δήλωση του ν.1599/1986(Α’ 75) στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική  ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Κατεβάστε τη πατώντας εδώ.

δ) Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (1.300.380) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εικοσιτεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (1.924.560) ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαεννιά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (19.510) ευρώ.

ε) Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 20.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:

αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά των εν λόγω συμμετοχών τους,

ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,

γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

 

2. Επιπλέον των ανωτέρω, ο αιτών, προκειμένου να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, προσκομίζει έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι επί τουλάχιστον τρία (3) έτη είτε ήταν εγγεγραμμένος ως φυσικό πρόσωπο στο ειδικό μητρώο σε οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ή έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης ή μέλος του οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ότι έχει εργαστεί σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως υπάλληλος που συμμετείχε άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του προηγούμενου εδαφίου επί δύο (2) έτη. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή ως συντονιστής έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου επί ένα (1) έτος.

3. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 και εκείνα της παραγράφου 2 αφορούν:

α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατομική επιχείρηση στο ειδικό μητρώο,

β) τα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων κοινοποιούνται στο αρμόδιο επιμελητήριο σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του Άρθρου 19,

γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

 

4. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 3, τα έγγραφα των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούμενο την εγγραφή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούμενο την εγγραφή νομικό πρόσωπο.

5. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται η μορφή, ο τύπος και το περιεχόμενο της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, καθώς και να αναθεωρείται το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη της ίδιας διάταξης.


 

 

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

1. Για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση προσκομίζει στο αρμόδιο επιμελητήριο τα εξής έγγραφα:

α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής,

β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη με επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή αν έχει πτωχεύσει έχει αποκατασταθεί και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Κατεβάστε την πατώντας εδώ

δ) βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί, ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειες του διαμεσολαβητή σε σχέση με τα προωθούμενα προϊόντα της,

ε) τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του Άρθρου 20,

στ) υπεύθυνη δήλωση του διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:

αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στο διαμεσολαβητή και τα ποσοστά της συμμετοχής αυτής,

ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με το διαμεσολαβητή,

γγ) διαβεβαίωση ότι οι συμμετοχές αυτές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

2. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 αφορούν:

α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατομική επιχείρηση,

β) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής του αιτούμενου την εγγραφή νομικού προσώπου, γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

3. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 2, τα έγγραφα των περιπτώσεων γ΄, ε΄ και ζ΄ της περιπτώσεων α΄. β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούμενο την εγγραφή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 το αιτούμενο την εγγραφή νομικό πρόσωπο.


 

 

Διατήρηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο και διαγραφή

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του Άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα έγγραφα των άρθρων 21 και 22, εκτός από αυτά των περιπτώσεων α΄,γ΄,δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 21 και των περιπτώσεων α΄,γ΄,δ και στ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22, με τις εξής παρεκκλίσεις:

α) τα έγγραφα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 21 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 υποβάλλονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους,

β) η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης ζ΄ του Άρθρου 21 και της περίπτωσης ζ΄ του Άρθρου 22, προσκομίζεται όποτε επέλθει μεταβολή στα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον των ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο, στην ίδια προθεσμία, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι δεν έχουν δηλώσει διακοπή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του Άρθρου 20, προσκομίζονται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό μητρώο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α΄75) στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική,στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Κατεβάστε την πατώντας εδώ

2. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, ο μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη.

3. Αν ο ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και αν το αρμόδιο επιμελητήριο διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 21 και 22, το επιμελητήριο διαγράφει, αμελλητί, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το ειδικό μητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική αρχή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη έκδοσή της. Η εποπτική αρχή ενημερώνει για τη διαγραφή αυτή το κράτος – μέλος υποδοχής του διαμεσολαβητή.


 

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μεσίτη ακινήτων

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ.
  3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ,  Γραμματικές γνώσεις:  Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται  φωτοτυπία του πτυχίου επικυρωμένη από δικηγόρο και μετάφρασή του από το  Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86  (επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας).  Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή).
  5. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ : Εκτός  των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.,  εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
  6. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΟΥ       KAΔ.68311000

 

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
  • ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Υπεύθυνη δήλωση Μεσίτη Ακινήτων