Δήλωση Προέδρου κυρίου Ι. Ρεκλείτη για την ομιλία του κυρίου Α. Σαμαρά στο Ζάππειο. Προτάσεις Ε.Ε.Α. για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ.

.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Δήλωση Προέδρου κυρίου Ι. Ρεκλείτη για την ομιλία του κυρίου Α. Σαμαρά στο Ζάππειο.

            Προτάσεις Ε.Ε.Α. για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ.

 

Η χρόνια αδυναμία της ελληνικής Πολιτείας να απορροφήσει τους πολύτιμους πόρους του  ΕΣΠΑ, επέτεινε την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, δίνοντας την χαριστική βολή σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

            Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με τις 270 χιλιάδες μέλη, ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους που πλήττονται από την κρίση, καλωσορίζει προτάσεις που δίνουν την δυνατότητα στα Επιμελητήρια να αποτελέσουν εργαλεία Ανάπτυξης για την χώρα μας.

            Το Ε.Ε.Α θα αποτελέσει σύμμαχο της επόμενης κυβέρνησης σε κάθε προσπάθεια που θα έχει στόχο για έξοδο από την ύφεση, την προσέλκυση επενδύσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό έχει εκπονήσει δέσμη προτάσεων οι οποίες θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες προς τα μέλη μας και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχουν ως εξής :

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

1. Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του ΕΕΑ

1.1 Δημιουργία σύγχρονης υποδομής πληροφόρησης, ενημέρωσης, στήριξης  των  Επιχειρήσεων

 • δημιουργία  νέου διαδικτυακού τόπου :για ενημέρωση, δικτύωση ,παροχή οδηγιών για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εισαγωγή καινοτομιών, , δημιουργία marketplace κλπ
 • On line επιχειρηματικές πληροφορίες και εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Επιχειρήσεων
 • Υπηρεσία πληροφόρησης (help desk) για τις ΜΜΕ που δεν είναι εξοικειωμένες με την χρήση του διαδικτύου
 • Υπηρεσία ενημέρωσης πληροφόρησης  για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας(σε start ups)
 • Συνεργασία με άλλους φορείς  στην Ελλάδα και Διεθνώς

1.2.Συλλογή,  ανάλυση και διάχυση στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου

 • Καταγραφή και παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κλαδικό επίπεδο και προτάσεις για διαμόρφωση κλαδικών επιχειρηματικών μοντέλων
 • Παρακολούθηση της  εφαρμογής πολιτικών και Μέτρων για τις επιχειρήσεις
 • Συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξειδικευμένους φορείς , για μελέτη ειδικών θεμάτων που αφορά τις επιχειρήσεις
 • Δημιουργία προφίλ επιχειρηματικής δραστηριότητας

1.3 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

 • Λειτουργία forum επιχειρηματικότητας
 • Workshopς για οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης 
 • Workshopς για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

1.4 Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας  των επιχειρήσεων

 • Διοργάνωση workshop και προετοιμασία επιχειρήσεων για εξωστρέφεια
 • Επιχειρηματικές αποστολές
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
 • Δικτυώσεις και δημιουργία cluster

 

2.Προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  στην κρίση και διαχείριση των αλλαγών

2.1.Προσαρμογή στις νέες συνθήκες και Διαχείριση των αλλαγών

 • Προώθηση Συνεργασίας επιχειρήσεων,(B2B,υπεργολαβίες κλπ)
 • Εισαγωγή καινοτομιών σε παραδοσιακούς κλάδους
 • Ανάπτυξη καλών πρακτικών για στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και καθοδήγησης από Μέντορες και θεματικούς    συμβούλους για βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης , λειτουργίας και εξωστρέφειας

2.2.Διαχείριση κρίσεων

 • Παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κρίσεων

2.3.Συμβουλευτική  υποστήριξη σε θέματα μεταβίβασης και διαδοχής

 • Κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου και χαρτογράφηση των ενεργειών που απαιτούνται για την μεταβίβαση και διαδοχή 
 • Ανάπτυξη και Λειτουργία υπηρεσίας αγοράς για την υποστήριξη των υπηρεσιών μεταβίβασης και διαδοχής

2.4 Mentoring νέων επιχειρηματιών διαδόχων επιχειρήσεων

 

3.Πρόσβαση στην χρηματοδότηση

 • Προετοιμασία επιχειρήσεων
 • Δημιουργία  ειδικού ταμείου εγγυοδοσίας σε συνεργασία με ΕΤΕΑΝ με σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε κεφάλαια κίνησης και σε δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα.

Από την Διοικητική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ρεκλείτης