Δήλωση του Προέδρου του ΕΕΑ για την διαχείριση των αποθεµατικών του Επιµελητηρίου από την ΤτΕ

Ο Πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών κύριος Ιωάννης Ρεκλείτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση

Αθήνα, 13/6/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου του ΕΕΑ για την διαχείριση των αποθεµατικών του Επιµελητηρίου από την ΤτΕ

 

Ο Πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών κύριος Ιωάννης Ρεκλείτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση :

  «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν στη ∆ικαιοσύνη όσοι προκλητικά παραβιάζουν το νόµο και ζηµιώνουν οικονοµικά τους 250 χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις που είναι µέλη του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών. Η – από το 1997 – παντελής έλλειψη ενηµέρωσης του Επιµελητηρίου για τις επενδυτικές ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούσαν τα διαθέσιµα κεφάλαιά του, µετατράπηκε από το 2009 σε εξώφθαλµη παραβίαση του νόµου και των συµφερόντων µας.

  Η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου µας από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της έθεσε την Τράπεζα προ των ευθυνών της, ωστόσο ούτε η εξώδικη διαµαρτυρία µας δεν στάθηκε ικανή να σταµατήσει το επενδυτικό σε βάρος των διαθεσίµων µας ατόπηµα». Στο πλαίσιο µάλιστα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους η Τράπεζα «ολοκλήρωσε» το έργο της µε το κούρεµα των οµολόγων στα οποία επένδυσε τα κεφάλαια του Επιµελητηρίου, αφού πρώτα «αδιαφόρησε» για τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, τα οποία όµως δεν υπέστησαν κανένα «κούρεµα».

  Πληθώρα ερωτηµάτων παραµένουν ως σήµερα αναπάντητα:

 Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδας δεν µας γνωστοποίησε πότε τελικά επένδυσε τα διαθέσιµα κεφάλαιά µας –για τελευταία φορά- σε οµόλογα; Η επένδυση των διαθεσίµων κεφαλαίων τον Μάιο του 2011 έγινε από την πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά και σε ποια τιµή; Κατά το χρόνο αυτό, που η Τράπεζα σαφώς γνώριζε την καθοδική, µη αναστρέψιµη, πορεία των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προέβη και σε τι ποσοστό σε βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, δηλ. σε αγορά εντόκων γραµµατίων;

   Το πλέον σίγουρο είναι ότι η Τράπεζα, χωρίς να λαµβάνει υπόψη, ως όφειλε, τα οικονοµικά δεδοµένα της περιόδου από το έτος 2009 έως σήµερα και τα νόµιµα συµφέροντα του Ε.Ε.Α., ακολουθούσε την ίδια ή άλλως «πάγια επενδυτική πολιτική». ∆ηλαδή τοποθετούσε το 80% των διαθεσίµων κεφαλαίων του όλου Κοινού Κεφαλαίου των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των Ασφαλιστικών Φορέων σε οµόλογα, ενώ µόλις το 20% αυτών επένδυε σε έντοκα γραµµάτια, παρά τη σαφή εικόνα που είχε για την βέβαιη απόδοσή τους. Τούτο είχε ως συνέπεια την οριστική πλέον και βέβαιη περιουσιακή ζηµία του Ε.Ε.Α.

 Είµαστε βέβαιοι ότι η ∆ικαιοσύνη δεν θα αφήσει ατιµώρητο αυτό το διαρκές έγκληµα σε βάρος των χιλιάδων µελών µας».

Ιωάννης Ρεκλείτης

Πρόεδρος Ε.Ε.Α.