ΕΕΑ: Βραβεία «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας δημιούργησε τα βραβεία «Βιώσιμης- Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» με σκοπό να :

 • Ενισχύσει την εικόνα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Αναδείξει τις καλές πρακτικές των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που αντέχουν στην κρίση μέσω της προβολής των κύριων χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας
 • Αναβαθμίσει τις Υπηρεσίες & την Αναγνωρισιμότητα του Ε.Ε.Α.
 • Δημιουργήσει πρότυπα επιτυχημένων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων για τους νέους/ες που αποφασίζουν να επιχειρήσουν

Τα βραβεία «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» απευθύνονται σε επιχειρήσεις μέλη του ΕΕΑ καθώς και σε επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών που δεν εντάσσονται σε κάποιο Επιμελητήριο και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 1-9 εργαζόμενοι
 • Μικρές επιχειρήσεις: 10 – 49 εργαζόμενοι

Η απονομή περιλαμβάνει τα ακόλουθα βραβεία:

 • Βιωσιμότητας και αντοχής στην οικονομική κρίση,
 • Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας,
 • Δικτύωσης – Συνεργατικότητας,
 • Κοινωνικής Υπευθυνότητας,
 • Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Στο διαγωνισμό θα δοθούν συνολικά 15 Βραβεία:

 • 5 βραβεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
 • 5 Ειδικά βραβεία για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • 5 Ειδικά για τους μικρές επιχειρήσεις και

ένα ανά είδος βραβείου και επιχείρησης, ως ακολούθως:

Οι επιχειρήσεις που θα βραβευθούν στην κάθε κατηγορία βραβείου θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας του τομέα παροχής υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κλαδική εκπροσώπηση. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα απονείμει άλλα πέντε βραβεία, εκτός συναγωνισμού, στους παραπάνω αναφερόμενους πέντε τομείς (ένα για κάθε τομέα)  και θα αφορούν επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Περιεχόμενο & Αξία Βραβείου

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα βραβευτούν θα κερδίσουν:

 • Προβολή και αναγνωρισιμότητα από τα ΜΜΕ,
 • Βράβευση των προσπαθειών τους για επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων,
 • Ανάδειξη της καλής πρακτικής του, ως «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» (π.χ. στην πλατφόρμα του ΕΕΑ, σε δράσεις προβολής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.),
 • Ευκαιρίες δικτύωσης στα δίκτυα που συμμετέχει το Ε.Ε.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προτάσεων, ήτοι  15/02/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης προγραμμάτων ΜΜΕ του ΕΕΑ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3380236 καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00.