Επιστολή Ε.Ε.Α. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παπαϊωάννου Μιλτιάδη με θέμα: «Ποινικοποίηση της απλής επαγγελματικής καθημερινότητας»

Κύριε Υπουργέ, Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι µε το νέο νόµο 4055/2012

Αθήνα 4/4/2012

Κύριε Υπουργέ,
 
Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι µε το νέο νόµο 4055/2012 που ψηφίστηκε στη Βουλή µε τίτλο «∆ίκαιη ∆ίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», τροποποιήθηκε  το άρθρο 10 της Υ∆ Α5/3010/1985, όπως ισχύει σήµερα και ειδικότερα  µε το άρθρο 37 του νέου νόµου µετατρέπονται οι παραβάσεις της ως άνω διάταξης από πταίσµα σε πληµµέληµα.

Επιπλέον µε την καινούρια ρύθµιση επιβάλλεται ιδιαίτερα αυξηµένο για τα οικονοµικά δεδοµένα της εποχής χρηµατικό πρόστιµο, τουλάχιστον 5.000 ευρώ ενώ επανέρχεται για τους επαγγελµατίες η άκρως εξευτελιστική και αναχρονιστική διαδικασία του αυτοφώρου.

Επισηµαίνεται ότι τα 80db, που λαµβάνονται ως βάση για τον υπολογισµό της ηχορύπανσης, είναι εξωπραγµατικά λόγω του ότι η στάθµη θορύβου των δρόµων κυµαίνεται µεταξύ των 85 έως και 100db µε βάση τα επίσηµα στοιχεία.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η ποινικοποίηση της απλής επαγγελµατικής καθηµερινότητας και η έκθεση των επαγγελµατιών σε  πλείστες αυθαιρεσίες των ελεγκτικών µηχανισµών.

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουµε την διαµαρτυρία των επαγγελµατιών-µελών του Επιµελητηρίου µας που δραστηριοποιούνται στα καταστήµατα εστίασης και αναψυχής και ευελπιστούµε ότι θα ρυθµίσετε άµεσα τα εν λόγω θέµατα, κατά τρόπο που θα ανταποκρίνονται στις επιταγές ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών έχει καταθέσει στο αρµόδιο Υπουργείο τις τεκµηριωµένες προτάσεις του τρόπου ηχοµέτρησης και είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ