«Μία Αποτελεσματική και Δίκαιη Φορολογική Μεταρρύθμιση» παρουσίασε σήμερα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Αναλυτική Παρουσίαση των προτάσεων του Ε.Ε.Α.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

            Η φορολογική μεταρρύθμιση θα πετύχει μόνο αν διέπεται  από τις παρακάτω βασικές αρχές :

 • Απλοποίηση και διαφάνεια του φορολογικού συστήματος.
 • Να είναι κατανοητό από φορολογουμένους και διοίκηση.
 • Σταθερή φορολογική νομοθεσία και μακροχρόνια εφαρμογή της.
 • Σταθερότητα στο χρόνο παραγραφής.
 • Μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Μείωση του κόστους εφαρμογής.
 • Εμπέδωση φορολογικής συνείδησης και κλίματος εμπιστοσύνης.
 • Κοινωνικά δίκαιο προστατεύοντας κυρίως τα εισοδήματα των μισθωτών, των μικρών επιχειρήσεων και των συνταξιούχων.
 • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης. 
 • Κατάργηση φόρων μειωμένης απόδοσης.
 • Δικαιότερη κατανομή φορολογικών βαρών με βελτίωση της σχέσεως εμμέσων και αμέσων φόρων
 • Εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού με τυποποίηση διαδικασιών.
 • Να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. την αειφόρο ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Αναπτυξιακό με κίνητρα για επενδύσεις,
 • Πάταξη της φοροδιαφυγής.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Α. Προτάσεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

 1. Καθιέρωση νέας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας που θα   μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων (ικανοποίηση αιτήματος των φορολογουμένων).

Για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων αλλά και της  αναθέρμανσης της αγοράς, προτείνεται η μείωση των φορολογικών κλιμακίων για τα εισοδήματα έως 40.000 €.

Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα μικρομεσαία εισοδήματα θα επιφέρει τα παρακάτω :

 • βελτίωση των διαθεσίμων εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής,
 • ενίσχυση του αισθήματος δικαίου και εμπιστοσύνης
 • αύξηση της κατανάλωσης και της ρευστότητας της αγοράς
 • αύξηση των κρατικών εσόδων από  την έμμεση φορολογία.

Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν απώλειες εσόδων από το νέο τρόπο φορολόγησης αλλά αυτές θα καλυφθούν :

 • από τα φορολογικά εισοδήματα τα οποία θα αυξηθούν λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας,
 • από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μετά την κατάργηση των αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων (πλην των τόκων των καταθέσεων και ορισμένων κατηγοριών κοινωνικών βοηθημάτων),
 • από τη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων).

 

 1. Ενιαία και δικαιότερη φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών των  επιτηδευματιών  φυσικών προσώπων (αυτοαπασχολουμένων). Τα φορολογητέα κέρδη τους αντί να φορολογούνται στο σύνολο τους με την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (N. 2238/1994) να αντιμετωπιστούν με ανάλογο τρόπο φορολόγησης των κέρδη των προσωπικών εταιρειών. Δηλαδή, για τα κέρδη της ατομικής τους δραστηριότητας, να αφαιρείται

 

 1. επιχειρηματική αμοιβή και για την φορολόγηση των υπολοίπων κερδών  να εφαρμόζεται συντελεστής της τάξεως του 15% ο οποίος θα εφαρμόζεται και  για τα νομικά πρόσωπα της § 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.

 

 1. Αύξηση του αφορολόγητου στα 8.000 € και σταδιακή αύξηση, εντός της επομένης τριετίας, του αφορολογήτου ποσού στα 12.000 €. Προτείνεται η περίπτωση μιας γενναίας αύξησης του αφορολογήτου η οποία θα βασίζεται στην λογική της φορολόγησης του αδιάθετου εισοδήματος. Δηλαδή,  συγκεκριμένες δαπάνες (π.χ. ένδυσης, διασκέδασης, ελευθέρων επαγγελματιών  κ.τ.λ.) ή το σύνολο των δαπανών να μειώνουν το προς φορολόγηση εισόδημα. Η ρύθμιση θα προβλέπει  βασικό αφορολόγητο ποσό 12.000 € για κάθε φορολογούμενο. Το βασικό αφορολόγητο ποσό να προσαυξάνεται με το σύνολο των  δαπανών που θα αποδεικνύεται από παραστατικά. Στη διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ  φορολογητέου εισοδήματος και δαπανών, δηλαδή στο «αδιάθετο εισόδημα»  να εφαρμόζεται η κλίμακα φορολόγησης. Η εφαρμογή της ρύθμισης θα υποχρεώσει τους πολίτες σε κάθε περίπτωση να απαιτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δαπανών (Α.Λ.Π. – τιμολόγια κ.τ.λ.) θα επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτέλεσμα στην οικονομία, στα δημόσια έσοδα, στον υγιή ανταγωνισμό, στην περιστολή της φοροδιαφυγής και στην εμπέδωση φορολογικής συνείδησης.

 

 1. Απαλλαγή από την αυτοτελή φορολόγηση της μεταβίβασης επιχείρησης και μετοχών  σε κατιόντες  1ου βαθμού συγγενείς. Η φορολόγηση της μεταβίβασης δεν βοηθά στην μείωση της ανεργίας διότι τα παιδιά των μικρομεσαίων εμπόρων θα μείνουν εκτός επιχείρησης με φόβο την ενίσχυση της ανεργίας, επίσης δεν βοηθά στην επιχειρηματικότητα διότι δεν μεταβιβάζεται στους διαδόχους η τεχνογνωσία των γονέων. Επιπλέον να καταργηθούν τα έξοδα που υποχρεούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, όπως ταμεία νομικών, προνοίας, δικηγόρων, κ.λ.π.

 

 1. Καθολική εφαρμογή «Πόθεν έσχες» δημιουργώντας αρχείο με όλα τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης για κάθε φορολογούμενου με ημερομηνία απογραφής την 1/1/2012 χωρίς να εξεταστεί ο χρόνος απόκτησης, δηλαδή αμνηστία. Με βάση αυτό, θα γίνονται οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των μεταβολών που θα προκύψουν στις επόμενες χρήσεις. Η εφαρμογή του θα επιτρέψει αφενός την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου θα μειώσει την φοροδιαφυγή.

 

 1. Κατάργηση και εφαρμογή του Πόθεν Έσχες για την αγορά ακινήτων, διότι βοηθά την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 

Β. Προτάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις – φορολογικούς ελέγχους. 

Ο Κ.Β.Σ. και ο Κ.Φ.Ε. σήμερα αποτελεί ένα γραφειοκρατικό και τυπολατρικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ουδόλως ανταποκρίνεται στην προσπάθεια των φορολογικών υπηρεσιών για την περιστολή της φοροδιαφυγής. Αυτό επαληθεύεται από το γεγονός ότι η φοροδιαφυγή συνεχώς αυξάνεται. Οι συχνές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν πολυνομία και σύγχυση. Έτσι, το πολυδαίδαλο φορολογικό σύστημα καθίσταται ευάλωτο διότι αφενός οι φορολογικές αρχές δεν το γνωρίζουν απόλυτα και αφετέρου οι φορολογούμενοι για την πιο απλή υποχρέωση τους χρειάζονται την γνωμοδότηση ειδικού με άριστες γνώσεις.

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992) και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν. 2238/1994 (προέρχεται από την κωδικοποίηση του ν. δ. 3323/55 και του νόμου περί νομικών προσώπων  που έγινε το 1994) δεν βοηθούν  τον υγιή ανταγωνισμό λόγω του ότι δεν προστατεύει τον νομοταγή και σωστό επιχειρηματία, λειτουργεί σαν φόβητρο για τον επιτηδευματία από τις συνέπειες μιας τυπικής παράβασης και σαν μέσο επιβολής προστίμων, δίνουν δε, την εντύπωση ότι οι διατάξεις έχουν νομοθετηθεί για εισπρακτικούς λόγους ή για διευκόλυνση της διαφθοράς.

Η αγορά επιζητά ένα δίκαιο πλαίσιο κανόνων το οποίο  αφενός θα  ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας χωρίς ασάφειες, στρεβλώσεις και γραφειοκρατικές διατάξεις, αφετέρου  θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ειδικότερα θα εξυπηρετούν την πρωταρχική ανάγκη για την εδραίωση του  υγιούς  ανταγωνισμού πατάσσοντας την φοροδιαφυγή.

Η σωρευμένη εμπειρία των φορολογικών αρχών σε συνεργασία με τους παραγωγικούς (κοινωνικούς) φορείς δίνουν την δυνατότητα να επαναδιατυπωθούν οι φορολογικές διατάξεις έτσι ώστε να είναι απλές και κατανοητές. Η απλοποίηση θα αφορά τις διατάξεις για την φορολογία εισοδήματος, τον φόρο προστιθεμένης αξίας και :

 1. τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών για την διακίνηση των αγαθών,
 2. τον τρόπο της καταγραφής και απεικόνισης των οικονομικών δεδομένων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης,
 3. τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγονται οι φορολογικοί έλεγχοι και
 4. τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις για την μη συμμόρφωση.

 

Γενικές Προτάσεις :

 1. Τρόπος ελέγχου μικρών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με κύκλο  εργασιών  μέχρι  500.000 € (μόνο για εμπορικές, μεταποιητικές και αγροτικές επιχειρήσεις).

Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας ως προς την διαδικασία του φορολογικού ελέγχου:

 • να μην εντάσσονται στο «δείγμα» των κατ’ έτος ελεγχόμενων επιχειρήσεων,
 • να μην εντάσσονται στους εκάστοτε αποφασιζόμενους τυχαίους φορολογικούς ελέγχους,
 • να μην εντάσσονται στους εκάστοτε αποφασιζόμενους κλαδικούς ελέγχους.

Να ελέγχονται:

 • με την μέσω TAXIS διασταύρωση στοιχείων, των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., την υποβολή κατ’ έτος του πρώτου και τελευταίου Ζ της ταμειακής μηχανής (για
 • επαλήθευση του κύκλου εργασιών) και των συγκεντρωτικών καταστάσεων των τιμολογίων.
 • με τον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών (αποδείξεις λιανικής-τιμολόγια κλπ.),
 • να παρακολουθούνται αυστηρά κατά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ,
 • να γίνεται αυστηρός τακτικός έλεγχος αν παρατηρείται έστω και μια παράβαση.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται :

 • Απαλλάσσονται εκατοντάδες στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού από τον έλεγχο αυτής της κατηγορίας των επιχειρήσεων.
 • Η σε κάθε περίπτωση φορολογητέα ύλη κατά την εκτίμησή μας είναι σαφώς μικρότερη από τις μεγάλες πηγές φοροδιαφυγής.
 • Η αυστηροποίηση των προστίμων και η στενή παρακολούθηση της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, η διασταύρωση και η ένταση των ελέγχων στην διακίνηση εκτιμούμε ότι θα παράξει καλύτερο αποτέλεσμα.
 • Το εισόδημα αυτής της κατηγορίας  των επιχειρήσεων αποφέρει κατά πολύ λιγότερα έσοδα από τον αποκρυβέντα ΦΠΑ. Δηλαδή, αν επιτευχθεί η διαφανής διακίνηση στις αγορές και πωλήσεις της επιχείρησης θα αποφέρει πολύ μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα από το εισόδημα.  

 

 1. Αναμόρφωση της συλλογιστικής χαρακτηρισμού των δαπανών ως παραγωγικών. Οι καταγραφή των εκπιπτόμενων και μη  δαπανών με την πάροδο των ετών έχει δημιουργήσει μια τεράστιου μεγέθους λίστα, άρα επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζεται η παραγωγικότητα των  δαπανών με βάση μιας περιοριστικής καταγραφής και αποσαφήνιση του ορισμού της παραγωγικότητας αυτών.

 

 1. Να μην απορρίπτονται δαπάνες για τυπικούς λόγους (π.χ. μη καταβολή δημοτικού τέλους).

 

 1. Καθιέρωση φορολογικού πιστοποιητικού και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Λογιστές, δηλαδή για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από τις 500.001 έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι πιστοποιημένοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί να αναλάβουν  την έκδοσή του με τους όρους και υποχρεώσεις που διέπουν το πιστοποιητικό που εκδίδουν οι Ορκωτοί Λογιστές. Επιπλέον όλες οι ανωτέρω δηλώσεις να γίνονται δεκτές μόνο και εφόσον υπογράφονται από πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτέχνη, ο οποίος θα έχει εκδώσει νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα έχει τις ποινικές και αστικές ευθύνες που προβλέπονται από τον νόμο, ενώ η αξία της απόδειξης θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ώστε να μην επιβαρύνεται ο κάθε φορολογούμενος.

 

 1. Οι αλλαγές στην φορολόγηση των εισοδημάτων από Δ! πηγή να ισχύουν δύο έτη μετά την θέσπιση τους. Και γενικώς, κάθε νομοθετική αλλαγή να έχει ισχύ από την μεθεπόμενη διαχειριστική περίοδο.

 

 1. Την αυστηρή δέσμευση της προβλεπόμενης από τον νόμο παραγραφής της υποχρέωσης διατήρησης των Βιβλίων και Στοιχείων, και να σταματήσει η συνήθης πρακτική των παρατάσεων με Υπουργικές Αποφάσεις.

 

 1. Φορολογικές ελαφρύνσεις για συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων και κλιμάκωση των φορολογικών κινήτρων αναλόγως του αριθμού των συγχωνευομένων μικρών επιχειρήσεων.

 

 1. Προώθηση της τεχνολογικής έρευνας με φορολογικά κίνητρα χωρίς να θεσπίζει διατάξεις οι οποίες στην πραγματικότητα τα αναιρούν στην πράξη.

 

 1. Τα κέρδη που πραγματικά επενδύονται να απαλλάσσονται της φορολογίας. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

 

 1. Περιορισμός των προστίμων και προσαυξήσεων.

 

 1. Φορολογικός έλεγχος όχι μόνο κατασταλτικός αλλά και συμβουλευτικός. ΠΧ ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ

 

 1. Επιχείρηση που προβαίνει σε συγχώνευση, ή μετατροπή, ή μεταβίβαση, ή πώληση όλου, μέρους ή κλάδου και υποβάλλει αίτημα ελέγχου, να υποχρεούται η φορολογική Αρχή στον έλεγχο σε διάστημα μέχρι 6 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

 1. Σύνδεση νεανικής επιχειρηματικότητας και φορολογικά κίνητρα μεταβίβασης παλαιών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας.

 

 1. Σε συνεργασία με τους Δήμους και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες να υπήρχε έλεγχος, εκεί όπου υπάρχει υπαίθριο εμπόριο, (π.χ. πανηγύρια, λαϊκές αγορές) διότι υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και φοροδιαφυγή   

 

Φορολογικά κίνητρα για συνεπείς επιχειρήσεις

 • Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν φορολογικές παραβάσεις κατά την  τελευταία 3ετεία, προτείνουμε όπως κατά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης, να γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση για τη διαπίστωση τέτοιων φορολογικών παραβάσεων και αν από τον έλεγχο δεν προκύψει κανένα στοιχείο να θεωρείται η δήλωση ειλικρινής και η χρήση περαιωμένη. 
 • Σε περίπτωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, να διενεργείται πρώτα πάντα έλεγχος της τελευταίας χρήσης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των λογιστικών διαφορών που προσδιορίζει ο έλεγχος κυμαίνεται σε ποσοστό μέχρι 5% επί των συνολικών κερδών της επιχείρησης ή προκύπτει φόρος μέχρι 30.000 ευρώ, οι προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις να θεωρούνται περαιωμένες ως ειλικρινείς.
 • Στους συνεπείς φορολογούμενους – φυσικά και νομικά πρόσωπα – να παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 5%-10% του φόρου της συγκεκριμένης χρήσης.
 • Να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της επιχείρησης για επενδύσεις.

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από και προς το Δημόσιο

Ως γνωστό με τη § 9 του άρθρου 5 του  Ν. 4047/2012 συμπληρώθηκε η  διάταξη της § 8 του άρθρου 3 του N. 4038/2012 η οποία αναφέρει ότι δικαίωμα στη ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο έχουν οι φορολογούμενοι  «εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα» είναι εμφανές ότι τα όρια αυτά πλέον δεν επαρκούν και θα πρέπει να αυξηθούν..

Επιπλέον, οι διατάξεις § 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ορίζουν την έννοια του επιτηδευματία χωρίς να εξετάζει το είδος του νομικού προσώπου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και αρκείται στη άσκηση  δραστηριότητας η οποία αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

Με βάση τα παραπάνω δεν γίνεται  κατανοητή η διάκριση των φορολογουμένων που γίνεται από τη διάταξη και η άποψή μας είναι ότι το ποσό των 75.000 ευρώ ή και το διευρυμένο των 150.000 ευρώ να ισχύει γενικώς και αδιακρίτως για το σύνολο των  επιτηδευματιών.

Επιπλέον προτείνουμε την θέσπιση μιας χρεωπιστωτικής κάρτας μεταξύ της κάθε επιχείρησης και του δημόσιου όπου θα μπορούν να συμψηφίζονται οι οποίες εκατερωθεν οφειλές ώστε να μην χρειάζεται να βγαίνουν χρήματα ούτε από το ένα ταμείο ούτε από το άλλο.

Να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων προς τους ΟΤΑ.

 

Πλεονάσματα  – Ελλείμματα Ταμείου

            Με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 28 «θέματα φορολογικών ελέγχων» του ν. 3296/14-12-2004 καθιερώνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος ταμείου και οι συνέπειες που επιφέρει η οποιαδήποτε διαφορά  του. Η εφαρμογή της διάταξης, έως σήμερα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα από πλευράς αύξησης της φορολογητέας ύλης και παράλληλα  δεν  έχει συνδράμει στην εξυγίανση των ισολογισμών των επιχειρήσεων. Η μη αποδοτικότητα του ελέγχου των πλεονασμάτων – ελλειμμάτων ταμείου, επαληθεύεται άμεσα, με την εξέταση του πλήθους των παραβάσεων οι οποίες έχουν καταλογισθεί και το ύψος των προστίμων και φόρων που έχουν επιβληθεί, καλό θα είναι η διάταξη να καταργηθεί διότι, αφενός μεν δεν εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίστηκε, αφετέρου δε, είναι δυνατόν να αποτελεί αιτία χρηματισμού και εκβιασμού.

            Η επανεξέταση με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου των πλεονασμάτων – ελλειμμάτων του ταμείου  και την εξυγίανση των ισολογισμών επιχειρήσεων που τηρούν  Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., θα πρέπει  αρχικώς να λάβει υπόψη της την ανάγκη διόρθωσης των έως σήμερα διαφορών  (θέσπιση  μεταβατικών διατάξεων) και στη συνέχει να  νομοθετήσει  διατάξεις  ελεγκτικών επαληθεύσεων.

 

Πρόταση για την μετά  Κ.Β.Σ. εποχή

Ο τρόπος προσδιορισμού και φορολόγησης του εισοδήματος των επιχειρήσεων είναι ίδιος, ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων που τηρούνται. Επειδή η εξαγωγή των φορολογικών αποτελεσμάτων ενός επιτηδευματία, απαιτεί συγκεκριμένα λογιστικά γεγονότα που διέπονται από τις ίδιες φορολογικές διατάξεις ως προς την συμμετοχή τους ή μη στον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, η απεικόνιση των δεδομένων να είναι ίδια (π.χ. καταστάσεις εσόδων – εξόδων). Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται μια επίπονη, δαπανηρή και τυπολατρική υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν λογιστικά κατάστιχα τα οποία. Με τον τρόπο που τηρούνται, δεν εξυπηρετούν την αναγκαιότητα  των επιχειρήσεων για πληροφόρηση και εξαγωγή συμπερασμάτων (δηλαδή εφαρμογή λογιστικών μεθόδων τήρησης αναλόγως της ιδιομορφίας της).

Κατάργηση του Κ.Β.Σ. και αντικατάστασή του :

 1. από ένα νέο κώδικα ο οποίος θα καταγράφει με απλότητα και σαφήνεια τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών για την διακίνηση των αγαθών και την περιγραφή του είδους  έτσι ώστε αποφεύγοντας την γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα να απλοποιηθεί η έκδοση τους και να διευκολυνθεί  ο έλεγχος.  Ο έλεγχος της διακίνησης θα έχει σαν αποτέλεσμα την, κατά ένα μεγάλο ποσοστό,  περιστολή της φοροδιαφυγής. Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στην λιανική πώληση χωρίς να παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων,
 1. από ένα κώδικα του τρόπου καταγραφής των οικονομικών δεδομένων σε καταστάσεις εσόδων – εξόδων – απογραφών για την φορολογία εισοδήματος και ειδικών καταστάσεων στις οποίες καταχωρούνται οι λοιπές πράξεις που αφορούν λοιπά  αντικείμενα φορολογικού ενδιαφέροντος (π.χ. αποσβέσεις, αυξήσεις κεφαλαίου για τον φόρο συγκέντρωσης, αναπροσαρμογή παγίων κ.τ.λ.)  έτσι ώστε  :

  • επιτυγχάνεται ο στόχοι της απλοποίησης του τρόπου αποτύπωσης των δεδομένων (εύκολη τήρηση),
  •  επιτυγχάνεται εύκολα και με  απλό τρόπο  ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης,
  • οι ελεγκτικές αρχές θα ωφεληθούν  από την απλοποιημένη απεικόνιση των λογιστικών (φορολογικών) δεδομένων, διότι θα έχουν  την δυνατότητα να αυξήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων – ελεγκτών,  οι οποίοι, λόγω της απλής  μορφής των καταστάσεων και χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν φορολογικούς ελέγχους.
 1. από ένα Κώδικα  φορολογικών ελέγχων. Η δημιουργία ανεξάρτητων ελεγκτικών φορέων οι οποίοι θα διενεργούν τους παρακάτω ελέγχους :

α) Φορολογικός έλεγχος.  Όλες οι επιχειρήσεις (εκτός αυτών που τηρούν βιβλία αγορών) θα ελέγχονται με ένα απλό τρόπο όπως ισχύει  για τα βιβλία εσόδων – εξόδων. Δηλαδή ελέγχονται οι αγορές οι δαπάνες και τα έσοδα. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτούνται εξειδικευμένες ελεγκτικές γνώσεις.

β) Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών)  πραγματοποιούμενος μέσω ΓΕΜΗ δηλαδή έλεγχος των στοιχείων  του ενεργητικού και του παθητικού για την απεικόνιση  της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης με σκοπό την διασφάλιση των τρίτων έτσι ώστε οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

γ) Διαχειριστικός έλεγχος. Αυτός να γίνεται από ορκωτούς λογιστές και έχει σχέση με τα συμφέροντα των μετόχων.

δ) Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων να παραλαμβάνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ., Δ.Ο.Υ.) με την προϋπόθεση ότι επισυνάπτεται ή καταχωρείται  σε αντίστοιχο κωδικό της δήλωσης η πληρωμή προς τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

 

ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ

Η χρήση πλαστικού χρήματος φαίνεται ότι διευκολύνει το κράτος και τις τράπεζες,  περισσότερο λόγω έλλειψης μετρητών στην αγορά παρά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Άλλωστε, η εξόφληση φόρων μέσω πιστωτικών καρτών σε άτοκες δόσεις προϋποθέτει ότι επαρκεί το πιστωτικό όριο της κάρτας του φορολογούμενου. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

 

ΑΚΙΝΗΤΑ

Φορολόγηση μόνο των ακινήτων που αποφέρουν εισόδημα.

ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντελεστές.
 1. Κατάργηση των έκτακτων εισφορών.
 1. Άμεση, συνεπής και συστηματική επιστροφή του Φ.Π.Α προς τις επιχειρήσεις. 
 1. Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί το επενδυτικό περιβάλλον. Στον συγκεκριμένο τομέα, η χώρα μας υστερεί σημαντικά έναντι των γειτονικών χωρών.
 1. Καταβολή ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο.
 1. Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αφού είναι η αιτία της φορολογικής αυθαιρεσίας που διέπει το φορολογικό μας σύστημα.
 1. Μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα για τα αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν.
 1. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές. Τα όποια μέτρα ρύθμισης οφειλών θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντιμέτρα έκπτωσης φόρου για τους συνεπείς φορολογούμενους.
 1. Καθιέρωση ανεξάρτητου μηχανισμού για εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με διαιτητικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα και γραφειοκρατική σημερινή κατάσταση.
 1. Ορθολογική επικαιροποίηση και συγκεκριμενοποίηση των εκπιπτόμενων δαπανών των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο κατά τους φορολογικούς ελέγχους.
 1. Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή των εκπροσώπων  των Επιμελητηρίων προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές  μεταβολές.
 1. Περίοδος "παγώματος"  έξι μηνών, μέχρι τέλος του χρόνου  και όχι χαρίσματος, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και ΜΜΕ επιχειρήσεων για να συνέλθει η αγορά και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Ουσιαστικά πρέπει να επιστραφεί ο χρόνος της παρατεταμένης ακυβερνησίας κατά την διάρκεια της οποίας η αγορά στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε.
 1. Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας με τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Περιοχών (ΕΟΠ) σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας και στα λιμάνια. Στις περιοχές αυτές θα υπάρχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και transit υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν το διαμετακομιστικό εμπόριο.
 1. Διακανονισμός όλων των μέχρι σήμερα εκκρεμών φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών με ρύθμιση των οφειλομένων σε περισσότερες δόσεις.
 1. Να αναγνωρίζονται οι επισφάλειες των απλήρωτων τιμολογίων στο σύνολο τους και με την πρωτόδικη απόφαση.