tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Προτάσεις Ε.Ε.Α. για την πνευματική ιδιοκτησία

προς τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Πάυλο Γερουλάνο, στην Γενική Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού, κα Στυλιανή Μενδώνη και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ


Με αφορµή τη διαβούλευση για τους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης και το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης έργων  πνευµατικής ιδιοκτησίας, το Επιµελητήριο κατέθεσε στον Υπουργό Πολιτισµού κ. Πάυλο Γερουλάνο, στην Γενική Γραµµατέα Υπουργείου Πολιτισµού, κα Στυλιανή Μενδώνη και στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, τις εξής προτάσεις:

 1) ΄Ιδρυση ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων, ο οποίος θα είναι και µοναδικός υπεύθυνος για την είσπραξη και  στη συνέχεια, διάθεση των ποσών, στους κατά περίπτωση λοιπούς φορείς υπάρχοντες και νεοϊδρυόµενους, ώστε ο χρήστης να έχει να συναλλάσσεται µε έναν και όχι πολλούς φορείς. Εφάπαξ ετήσια καταβολή από τον χρήστη της αµοιβής (ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται) για την χρήση της µουσικής στην επιχείρησή του, η οποία θα καλύπτει υφιστάµενους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης αλλά και αυτούς που ενδεχοµένως θα συσταθούν
στο µέλλον.
 
Η ύπαρξη διαφορετικών Οργανισµών Συλλογικής ∆ιαχείρισης για τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα (και µάλιστα πέραν του ενός σε κάθε κλάδο) δηµιουργεί σύγχυση στους χρήστες, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο πληρώνουν δύο και τρεις φορές για το ίδιο «προϊόν» (ανεξάρτητα από τη νοµοτεχνική διάκριση ανάµεσα σε πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα – δηµιουργία/αναπαραγωγή ενός πνευµατικού έργου). Επιπρόσθετα παρατηρούνται ανεπίτρεπτες αποκλίσεις στα αµοιβολόγια και τις αιτούµενες αµοιβές κάθε ΟΣ∆. Η θέσπιση ενός ΟΣ∆ που θα
αναλάµβανε την είσπραξη όλων των αµοιβών που άπτονται της πνευµατικής ιδιοκτησίας, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων,  θα δηµιουργούσε ασφάλεια δικαίου και θα εµπέδωνε κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας µεταξύ των δηµιουργών και των χρηστών και θα εξαφάνιζε αδικίες ως προς τον χαρακτηρισµό κάθε επιχείρησης και τις αµοιβές που ζητά ο κάθε ΟΣ∆ από αυτές.
 
2) Θα πρέπει να επανακαθοριστεί, η διαδικασία είσπραξης των πνευµατικών δικαιωµάτων µε συµπλήρωση της ισχύουσας νοµοθεσίας προς τη κατεύθυνση της θέσπισης σαφών κριτηρίων για τον καθορισµό του ύψους των οφειλοµένων δικαιωµάτων. Η «εύλογη αµοιβή» που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία δεν µπορεί να καθορισθεί όταν υπάρχει µονοπωλιακό καθεστώς και δεν λειτουργεί ο ανταγωνισµός. Κατά συνέπεια η Πολιτεία θα πρέπει να καθορίζει το ύψος της αµοιβής, είτε µε την σύµφωνη γνώµη του χρήστη, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από τις επαγγελµατικές τους οργανώσεις, είτε να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε δηµιουργό να καθορίζει µεµονωµένα το ύψος των δικαιωµάτων του, έτσι ώστε να επέρχεται επιµέρους συµφωνία του κάθε δηµιουργού µε το χρήστη.

3) Σύνταξη νέου – ενιαίου – αµοιβολογίου, κατόπιν υποχρεωτικής  διαβούλευσης και υποχρεωτικής
 συµφωνίας µεταξύ του (ενιαίου πλέον) ΟΣ∆ Πνευµατικών και Συγγενικών ∆ικαιωµάτων και αντιπροσωπευτικών συλλογικών εκπροσώπων των χρηστών. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως συµφωνίας υπαγωγή σε υποχρεωτική διαιτησία από διαιτητικό όργανο που θα ορισθεί µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
                                                                                                                               
Είναι γνωστό ότι τα ισχύοντα αµοιβολόγια έχουν συνταχθεί µονοµερώς από τους ΟΣ∆, χωρίς τη σύµπραξη ή τη σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων των χρηστών και σε κάθε περίπτωση δεν αντιστοιχούν στις τρέχουσες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Προκειµένου να αποκατασταθούν οι οικονοµικές και κοινωνικές αδικίες που υφίστανται µε τα ισχύοντα αµοιβολόγια θα πρέπει να συνταχθεί ένα νέο – ενιαίο – αµοιβολόγιο που θα αντιστοιχεί στην σηµερινή οικονοµική κατάσταση της χώρας και των επιχειρήσεων – χρηστών. Σε περίπτωση αδυναµίας επιτεύξεως συναινετικής λύσης η πλέον δόκιµη λύση
είναι να υπαχθεί η διαφορά σε υποχρεωτική διαιτησία που θα διενεργήσει όργανο που θα ορίσει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού. 

4) Να εξαιρούνται όλοι οι επαγγελµατικοί κλάδοι που µε την κατά  ΣΤΑΚΟ∆ δραστηριότητά τους η µουσική ή και εικόνα δεν παίζουν κανένα ρόλο στην παραγωγική τους διαδικασία. Και οι κλάδοι που η µετάδοση µουσικής ή και εικόνας παίζει δευτερεύοντα ρόλο στην άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας  να πληρώνουν κατώτατο ορισµένο ποσό, σαφώς προσδιοριζόµενο µετά από συλλογικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των αντιπροσωπευτικών συλλογικών φορέων των χρηστών και του φορέα διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων.

Πλήρης απαλλαγή από την καταβολή αµοιβής σε περίπτωση χρήσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών αµιγώς ενηµερωτικού περιεχοµένου. Θα υπάρχει πρόβλεψη δήλωσης του χρήστη προς τους ΟΣ∆ και κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης. Ο χρήστης θα αναλαµβάνει την ευθύνη της δήλωσής του ότι θα χρησιµοποιεί µέσα και δηµιουργούς για τους οποίους δεν οφείλονται αµοιβές πνευµατικών δικαιωµάτων, αλλά και το βάρος της τήρησής της. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης θα υπάρξει πρόβλεψη επιβολής διοικητικών ποινών και χρηµατικής αποζηµίωσης.

5) Να αποποινικοποιηθεί η µη καταβολή αµοιβής ποσού για τα πνευµατικά δικαιώµατα (άρθρο 66, παρ. 1, Ν. 2121/1993) και µετατροπή από ποινικό αδίκηµα σε αστική διαφορά, που θα µπορεί να επιλυθεί είτε µέσω διαιτησίας, είτε µέσω των αστικών δικαστηρίων κατά περίπτωση. Άλλως εκλογίκευση των επιβαλλοµένων ποινών σε ύψος που αντιστοιχεί στο µέγεθος του αδικήµατος.

Η «θωράκιση» των ΟΣ∆ πνευµατικών δικαιωµάτων µε την θέσπιση αυτοτελούς και µάλιστα στα όρια του «ιδιώνυµου» ποινικού αδικήµατος για την χρήση έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας χωρίς άδεια, µε προβλεπόµενες εξοντωτικές για τον χρήστη ποινές (κατώτατο όριο ποινής φυλάκιση ενός έτους και ελάχιστο όριο χρηµατικής ποινής 2.900 ευρώ), ξεπερνά κατά πολύ τον οικονοµικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώµατος και έχει µετατραπεί σε µέσο πίεσης ικανοποιήσεως των απαιτήσεων των ΟΣ∆. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει πρόβλεψη στο Νόµο για αστική ικανοποίηση των ΟΣ∆ αλλά και επιδίκαση
χρηµατικής ικανοποίησης, πέραν των οφειλοµένων αµοιβών και όταν είναι κοινός τόπος ότι η πλειοψηφία των χρηστών που οφείλουν αµοιβές βρίσκονται σε αυτή τη θέση λόγω οικονοµικής αδυναµίας και όχι λόγω δυστροπίας.  

6) Να σταµατήσουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να απαιτούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εισφορών των φορέων Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων, προκειµένου να χορηγήσουν άδειες λειτουργίας µουσικών οργάνων στις επιχειρήσεις.

Η υποχρεωτική προσκόµιση στον οικείο ∆ήµο εξοφλητικής αποδείξεως από ΟΣ∆, προκειµένου να εκδοθεί άδεια µουσικών οργάνων σε µία επιχείρηση δεν έχει απολύτως καµία νοµική ή ηθική αιτιολόγηση και αποτελεί άλλον έναν τρόπο πιέσεως προς τον επιχειρηµατία να ενδώσει στις απαιτήσεις των οργανισµών. Η αναγόρευση ενός ιδιωτικού φορέα σε «θεσµικό παράγοντα» ουσιαστικά καταδολιεύει την ισότητα των δύο µερών και ακυρώνει τη δυνατότητα εξεύρεσης µια δίκαιης για όλες τις πλευρές λύσης.

7) ∆υνατότητα δήλωσης κάθε χρήστη προς τον ΟΣ∆ ότι δεν θα κάνει δηµόσια χρήση µουσικής των µελών του Οργανισµού, αλλά άλλων µουσικών, µέσω άλλων µέσων αναπαραγωγής, όπου δεν οφείλονται δικαιώµατα. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει απαλλαγή του χρήστη αλλά και πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της δεσµεύσεώς του.   

8) Ευνοϊκές ρυθµίσεις για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές, ή παραµεθόριες περιοχές ή µη τουριστικές περιοχές µε πληθυσµό κάτω των 5.000 κατοίκων (µη τουριστικές). Πρόβλεψη µειωµένης αµοιβής ή και πλήρης απαλλαγή σε περιπτώσεις πολύ φτωχών περιοχών. Ο καθορισµός θα γίνεται µε απόφαση της περιφέρειας ή του ∆ήµου της περιοχής, κατόπιν διαβούλευσης µε τους ΟΣ∆. Πρόβλεψη αναλογικής µε τη χρήση αµοιβής σε περιοχές µε εποχικό τουρισµό, ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Οι ευπαθείς, φτωχές, αραιοκατοικούµενες και παραµεθόριες περιοχές είναι προφανές ότι θα πρέπει να έχουν ευνοϊκή µεταχείριση, προκειµένου να διατηρήσουν τη βιωσιµότητά τους. Ο χαρακτηρισµός κάθε µίας από αυτές ως τέτοιας θα γίνεται κατόπιν διαβούλευσης από αρµόδιο όργανο, (Περιφέρεια ή ∆ήµος).

9) Αναβάθµιση της λειτουργίας του Ο.Π.Ι. – πρόβλεψη υποχρεωτικής συµµετοχής µέλους της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Παρά την ύπαρξη πρόβλεψης για τον διορισµό διαιτητών κάθε δύο έτη, οι οποίοι θα επιλύουν τις διαφορές µεταξύ των χρηστών και των ΟΣ∆, σήµερα στον Ο.Π.Ι. το σύστηµα αυτό υπολειτουργεί και στη συνείδηση της πλειοψηφίας των χρηστών παραµένει ένας Οργανισµός ταγµένος για την προστασία των πνευµατικών δηµιουργών και των ΟΣ∆ και µόνο. Η συµµετοχή εκπροσώπου των χρηστών θα αναβαθµίσει τη λειτουργία του και θα τονώσει το αίσθηµα εµπιστοσύνης των χρηστών προς τον Ο.Π.Ι., µε επιδιωκόµενο αποτέλεσµα να µειωθούν οι δικαστικές αντιπαραθέσεις µεταξύ χρηστών και ΟΣ∆.

10) Πρόσβαση των χρηστών και κάθε ενδιαφεροµένου στα οικονοµικά στοιχεία και στον ισολογισµό του (ενιαίου πλέον) ΟΣ∆. Υποχρεωτική δηµοσίευσή του στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr. Η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση των χρηµάτων που θα διαχειρίζεται ο ΟΣ∆ θα τονώσει την εµπιστοσύνη των χρηστών και θα διευκολύνει την καταβολή των αιτουµένων αµοιβών.
 
11) Σε όλη τη διαδικασία αναµόρφωσης του σχετικού θεσµικού πλαισίου να συµµετέχουν εκπρόσωποι των Επιµελητηρίων