Μέχρι 29 Απριλίου 2016 οι αιτήσεις για τα βραβεία του ΕΕΑ

Πρόσκληση για την απονομή Βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Τα βραβεία «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» απευθύνονται σε επιχειρήσεις μέλη του ΕΕΑ καθώς και σε επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών που δεν εντάσσονται σε κάποιο Επιμελητήριο, και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 1-9 εργαζόμενοι
Μικρές επιχειρήσεις: 10 – 49 εργαζόμενοι
Στο διαγωνισμό θα δοθούν συνολικά 15 Βραβεία:
  • 5 βραβεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
  • 5 Ειδικά για τους πολύ μικρούς,
  • 5 Ειδικά για τους μικρούς,
    ένα ανά είδος βραβείου και επιχείρησης, ως ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Βιωσιμότητας και αντοχής στην οικονομική κρίση
1
1
1
Καινοτόμου επιχειρηματικότητας
1
1
1
Δικτύωσης – Συνεργατικότητας
1
1
1
Κοινωνικής υπευθυνότητας
1
1
1
Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
1
1
1
Οι επιχειρήσεις που θα βραβευθούν στην κάθε κατηγορία βραβείου θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας του τομέα παροχής υπηρεσιών, για να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κλαδική εκπροσώπηση στα βραβεία.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο θα απονείμει άλλα πέντε βραβεία ,εκτός συναγωνισμού, στους ανωτέρω πέντε τομείς (ένα για κάθε τομέα) , σε επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί σε  Πανελλαδικό επίπεδο.
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα βραβευτούν θα κερδίσουν:
  • Προβολή και αναγνωρισιμότητα από τα ΜΜΕ
  • Βράβευση των προσπαθειών τους για επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων
  • ανάδειξη ως  καλής πρακτικής «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»(π.χ. στην πλατφόρμα του ΕΕΑ, σε δράσεις προβολής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.)
  • Ευκαιρίες δικτύωσης στα δίκτυα που συμμετέχει το ΕΕΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προτάσεων, ήτοι  29/04/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης προγραμμάτων ΜΜΕ του ΕΕΑ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3380236 καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00.