tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια.

Μέλη του Επιμελητηρίου είναι το σύνολο των επαγγελματιών της περιφέρειας των Αθηνών οι οποίοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του ( 250.000) μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μέσω των συναλλαγών του με τον πολυπληθή αριθμό μελών έχει αποκτήσει μια σφαιρική και ειδικότερη γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο έχει αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει καθημερινά τις πολυάριθμες και ποικίλου χαρακτήρα ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας, με αποτέλεσμα να γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του στην εκπλήρωση αυτών.

Αναλυτικότερα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

 • Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα προς την Πολιτεία, για κάθε θέμα, που απασχολεί τους επαγγελματίες, είτε στο σύνολό τους, είτε μεμονωμένα κατά κλάδο.
 • Ενημερώνει για θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, όπως επαγγελματική στέγη, δημοτικοί φόροι, άδειες λειτουργίας κ.λ.π.
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των επαγγελματιών της περιφέρειάς του. Χορηγεί στα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής και βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής αυτών.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες. Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων, που έχουν ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών, εκ των οποίων ορίζονται από την Διοικητική Επιτροπή για την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, σε αιτούντες μέλη του Επιμελητηρίου και ο οποίος ισχύει για  διετία, απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ενισχύει οικονομικά συνδικαλιστικές οργανώσεις, των οποίων τα μέλη υπάγονται στην δύναμή του, για υλοποίηση δράσεών τους.
 • Παρέχει βοήθεια μέσω της Επιμελητηριακής διαιτησίας για την ταχεία επίλυση εμπορικών διαφορών.
 • Τηρεί ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 • Τηρεί μητρώο Μεσιτών ακινήτων.
 • Υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, σεμινάρια υγιεινής τροφίμων (ΕΦΕΤ), κλαδικά σεμινάρια και σεμινάρια γενικότερης θεματολογίας για τα μέλη του.
 • Συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ενημέρωση των μελών του.
 • Παρέχει πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.
 • Εκδίδει τριμηνιαίο και μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Επαγγελματικής Δραστηριότητας, το οποίο περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία επιχειρηματικότητας, σε συνάρτηση με βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.
 • Οργανώνει εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας με ξένες αγορές.
 • Εκπονεί κλαδικές μελέτες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα, που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, μέσω ειδικής πλατφόρμας e-learning.
 • Αναθέτει γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένους νομικούς, για θέματα που απασχολούν τους κλάδους που υπάγονται στην δύναμή του, με στόχο τη τεκμηριωμένη προώθηση αιτημάτων τους προς την πολιτεία.
 • Ενημερώνει για αναπτυξιακά, επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Υλοποιεί κοινοτικά προγράμματα που απαιτούν τη συνεργασία, στη δικτύωση και στις συνέργειες των επιχειρήσεων – μελών του, καθώς επίσης και στην εισαγωγή καινοτομιών, που βελτιώνουν το λειτουργικό τους πλαίσιο.
 • Διαθέτει κόμβο (web site) παρέχοντας στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες όπως: πρόσβαση στο Internet, χρήση e-mail, δημιουργία και αναβάθμιση επαγγελματικών ιστοσελίδων κ.τ.λ.