ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια.

Μέλη του Επιμελητηρίου είναι το σύνολο των επαγγελματιών της περιφέρειας των Αθηνών οι οποίοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του ( 250.000) μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μέσω των συναλλαγών του με τον πολυπληθή αριθμό μελών έχει αποκτήσει μια σφαιρική και ειδικότερη γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο έχει αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει καθημερινά τις πολυάριθμες και ποικίλου χαρακτήρα ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας, με αποτέλεσμα να γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του στην εκπλήρωση αυτών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του:

 • Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα προς την Πολιτεία, για κάθε θέμα που απασχολεί τους επαγγελματίες, είτε στο σύνολό τους, είτε μεμονωμένα κατά κλάδο.
 • Ενημερώνει για θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες όπως επαγγελματική στέγη, δημοτικοί φόροι, άδειες λειτουργίας κ.λ.π.
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των επαγγελματιών της περιφέρειας του. Χορηγεί στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής αυτών.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες. Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων που έχουν ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών, εκ των οποίων ορίζονται από την Διοικητική Επιτροπή για την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, σε αιτούντες μέλη του Επιμελητηρίου και ο οποίος ισχύει για  διετία, απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ενισχύει οικονομικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τα μέλη τους υπάγονται στην δύναμή του.
 • Παρέχει βοήθεια μέσω της Επιμελητηριακής διαιτησίας για την ταχεία επίλυση εμπορικών διαφορών.
 • Τηρεί βιβλίο καταχώρισης επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων.
 • Τηρεί ειδικό μητρώο και εκδίδει ταυτότητες σε ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.
 • Τηρεί μητρώο Μεσιτών ακινήτων
 • Υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.
 • Συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ενημέρωση των μελών του.
 • Παρέχει πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.
 • Εκδίδει διμηνιαίο δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή, που περιέχει επίκαιρα επαγγελματικά νέα, σημειώματα και άρθρα που αναφέρονται      στον εμπορικό-οικονομικό τομέα, νέα από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα αγορανομικά, χρηματοδότησης, φορολογικά, ενημέρωσης για διεθνείς εκθέσεις κ.λ.π.
 • Οργανώνει εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με ξένες αγορές.
 • Εκπονεί κλαδικές μελέτες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Αναθέτει γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένους νομικούς, για θέματα που απασχολούν τους κλάδους που υπάγονται στην δύναμή του, με στόχο τη τεκμηριωμένη προώθηση αιτημάτων τους προς την πολιτεία.
 • Ενημερώνει Σχετικά με προκηρύξεις Κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν επαγγελματίες-μέλη του.
 • Διαθέτει κόμβο (web site) παρέχοντας στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες όπως: πρόσβαση στο Internet, χρήση e-mail, δημιουργία και αναβάθμιση επαγγελματικών ιστοσελίδων κ.τ.λ.

Το Ε.Ε.Α. έχει συστήσει δύο Αστικές Εταιρείες για την προώθηση των σκοπών του.

 • «Ερμής Αστική Εταιρεία ΕΕΑ» με διακριτικό τίτλο  «ΕΡΜΗΣ  ΕΕΑ»
 •  «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών» με το διακριτικό τίτλο «Προμηθέας»

Η «Ερμής Αστική Εταιρεία ΕΕΑ» με διακρικό τίτλο  «ΕΡΜΗΣ  ΕΕΑ»

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και έχει σκοπό την στήριξη του ΕΕΑ και των επαγγελματιών γενικότερα.
Μεταξύ των σκοπών της συμπεριλαμβάνονται κοινωφελείς, μελετητικοί, ερευνητικοί,
εκπαιδευτικοί και επιμορφωτικοί σκοποί, η έκδοση ενημερωτικού υλικού αλλά, και, η δημιουργία ενός ταμείου κοινωνικής συνοχής για την γενικότερη αντιμετώπιση της φτώχειας και με προοπτική, μεταξύ των άλλων, την προστασία των μελών του Επιμελητηρίου σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη και διανομή κέρδους.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δημήτριος Βαρδακώστας
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουράσης
Μέλος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Μέλος: Σπυρίδων Δαμιανός
Μέλος: Κωνσταντίνος Δρόσος
Μέλος: Δημήτριος Θεοδωρόπουλος
Μέλος: Ανδρέας Καλαμπαλίκης 

Γραμματεία : Κωνσταντίνος Γαλάνης, email : [email protected]

Επικοινωνία: Τηλ. 210 3608760 Φαξ: 210 3608760

Η Αστική Εταιρεία  «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών» και με διακριτικό τίτλο «Προμηθέας»

Η Αστική Εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών» και με διακριτικό τίτλο «Προμηθέας», είναι Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) που ιδρύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1998 με την υπ αριθμό 36/21.10.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α.
Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα (Πανεπιστημίου 44) και οι μέτοχοι της είναι:
(α)το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 44) που κατέχει 598 εταιρικά μερίδια και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του
(β)η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Αθηνών (Ο.Ε.Β.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 6) που κατέχει 2 εταιρικά μερίδια και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της

Σκοποί της αστικής εταιρείας μεταξύ άλλων είναι:

 •  η ανάπτυξη της πληροφορικής
 •  η προαγωγή μελετών και ερευνών σχετικά με τις ΜΜΕ
 •  η κατάρτιση ή η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Διεθνούς Οργανισμού η εκτέλεση ή η συμμετοχή σ’ αυτά
 •  η οργάνωση εκθέσεων ή συμμετοχή σε εκθέσεις, στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προβολή και προώθηση των σκοπών και της προσφοράς του Επιμελητηρίου στα μέλη τους, στους μικρομεσαίους και στην κοινωνία
 •  η εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του Επιμελητηρίου και στελεχών
 •  η μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σύνταξη μελετών οργάνωσης, χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης αυτών
 •  η σύνταξη περιβαλλοντολογικών μελετών με σκοπό την υποβοήθηση των επιχειρήσεων και την επίλυση των προβλημάτων τους
 •  η υποστηρικτική συνεργασία για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος επιστημονικής, επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας
 •  η έκδοση είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς ηλεκτρονικών ή έντυπων περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων ή άλλης μορφής έντυπου περιεχομένου, είτε με τη μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα
 •  η οικονομική ενίσχυση των διαβιούντων κάτω από τα όρια της φτώχειας ιδιωτών και νοικοκυριών
 •  η ηθική, κοινωνική, επαγγελματική και κάθε άλλη υποστήριξη προς ενδεή άτομα
 •  η καταγραφή των αντικειμενικά επιχειρηματικών ασθενών οικονομικών δράσεων, η μελέτη των αιτιών αυτών και η πρόταση για την θεραπεία αυτών

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γεώργιος Καραβίας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λώλος
Μέλος: Ευσταθία Θεοχάρη
Μέλος: Χρηστάκης Κοντούρης
Mέλος: Νικόλαος Παναγιωτάκης
Μέλος: Σταμάτιος Συγγρός
Μέλος: Σαράντης Σερελέας

Γραμματεία : Ελένη Μπαλιούση, email : [email protected]

Επικοινωνία: Τηλ. 210 3390594 Φαξ: 210 3646392