Προβλήματα στη μεταβίβαση Φορτηγού Ι.Χ.

το Επιμελητήριό μας απέστειλε στις 6/2/2014 έγγραφο στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη μεταβίβαση φορτηγών Ι.Χ.

           Ανταποκρινόμενο στις διαμαρτυρίες πολλών μελών του, το Επιμελητήριό μας απέστειλε στις 6/2/2014 έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μεταφέροντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη μεταβίβαση φορτηγών Ι.Χ. ύστερα από την εφαρμογή του Ν.4172/13 (ΦΕΚ /Α΄/167/2013) και την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2238/94 που προέβλεπαν τη υποβολή δήλωσης προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πληρωμή υπεραξίας του προς μεταβίβαση φορτηγού Ι.Χ. της επιχείρησης, καθώς και την υποχρεωτική προσκόμιση σχετικού εγγράφου στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών κατά τη μεταβίβαση. Με το ως άνω έγγραφο ζητήσαμε την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου για τη διαδικασία μεταβίβασης φορτηγού Ι.Χ. από 1ης/1/2014, με δεδομένο ότι: α) καταργήθηκε η μέχρι 31/12/2013 διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. δήλωσης υπεραξίας,  β) οι επαγγελματίες δεν υποχρεώνονται πλέον να προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. τιμολόγια και άδεια κυκλοφορίας οχήματος και γ) δεν προβλέπεται η υποβολή μηδενικής δήλωσης υπεραξίας.

        Ουδέποτε λάβαμε απάντηση στα ερωτήματά μας και επειδή το πρόβλημα στην αγορά συνεχίζεται, επανήλθαμε στις 24/7/2014 με νέο έγγραφό μας προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

             Τελικά, στις 29/8/2014 το Υπουργείο με έγγραφό του μας ενημερώνει ότι έχει επανειλημμένως αποστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών ερώτημα για το θέμα και δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής διευκρινίσεων προς τις Δ.Ο.Υ., καθώς εκκρεμούν ενώπιον των περιφερειακών υπηρεσιών διαδικασίες μεταβίβασης φορτηγών αυτοκινήτων.