«Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»: Αποδοχή και έγκριση πρακτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020