tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Νέες ανταποδοτικές υπηρεσίες Ε.Ε.Α. προς τις επιχειρήσεις – μέλη

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις – μέλη του και παρέχει σειρά Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς αυτές με σκοπό την ανάπτυξή τους στη σύγχρονη εποχή. Πρωταρχικός στόχος του Ε.Ε.Α. είναι η τοποθέτηση των επιχειρήσεων μελών του στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητά τους στις αγορές, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αυτοβελτίωσή τους.

Μεταξύ των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών:

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τι είναι ψηφιακή υπογραφή;

 • Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή  προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του.
  Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα.
 • Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα).
  Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς;

 • Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΕ για τη διαχείριση έκδοσης των ψηφιακών υπογραφών, καθώς επίσης και την πληρωμή αυτών.
 • Ο κάτοχος ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο από οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού.
 • Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέφωνο, τον απαραίτητο κωδικό.
 • Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής είναι φθηνότερο κατά 30% περίπου από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.
 • Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο Επιμελητήριο.

Πως γίνεται η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς (ΨΥ);

Βήμα 1 – ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Μέσα από τον ιστότοπο της ΚΕΕ και στο banner “Υποβολή αίτησης για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς” ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Κατόπιν μέσα από τη διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» προχωρά στην ηλεκτρονική εγγραφή απόκτησης πιστοποίησης ψηφιακής υπογραφής.

Βήμα 2 – έλεγχος ταμιακής ενημερότητας 

 • Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος αν ο αιτών είναι μέλος του Επιμελητηρίου και ταμιακά ενήμερος.
 • Το σύστημα αποστέλλει (αυτόματα) μήνυμα στον ενδιαφερόμενο με την ταυτότητα πληρωμής (Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής) του κόστους απόκτησης της ΨΥ.
 • Το σύστημα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι με επόμενο μήνυμα θα κληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

Σημείωση: Αν υπάρχουν ταμιακές εκκρεμότητες, το σύστημα αποστέλλει (αυτόματα) σχετική ενημέρωση προς διεκπεραίωση.

Βήμα 3 – ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ

Με την ενημέρωση των πληρωμών από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα να προσέλθει στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

Βήμα 4 – ταυτοποίηση & ενεργοποίηση

Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον ταυτοποιεί με την ταυτότητά του (μέσα από το site “ΕΡΜΗΣ”), πρωτοκολλεί την αίτηση, σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής (ΨΥ)

Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

α) στο Επιμελητήριο με τη βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου από ειδική θέση εργασίας
ή
β) στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες.

>>Aρχή της σελίδας


 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Έξυπνο σύστημα ταυτοποίησης του προφίλ της επιχείρησης και της επιθυμητής από αυτή επένδυσης με τα διαθέσιμα προγράμματα.
 • Διαδραστικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Διαλειτουργικότητα με το σύστημα του ΓΕΜΗ για την αυτόματη ενημέρωση του προφίλ της επιχείρησης με τα υπάρχοντα σε αυτό δεδομένα.
 • Άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας, με όλα τα νέα προγράμματα απασχόλησης και επενδύσεων, καθώς και για τις προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά.
 • Σε περίπτωση νέας ανάρτησης επενδυτικού προγράμματος το σύστημα αυτόματα αναζητεί, ταυτοποιεί και στη συνέχεια ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Εξειδικευμένη πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις.

 

 

 

 

 

 

 

>>Aρχή της σελίδας


 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Βασικά πλεονεκτήματα των σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

 • Υψηλή Διαθεσιμότητα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή.
 • Ευκολία στη Χρήση.
 • Χαμηλό Κόστος.
 • Δυνατότητα Απεριόριστης Θεματολογίας Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.
 • Δομή με βάση Συγκεκριμένο Τρόπο Διδασκαλίας.

Οι Θεματικές Ενότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Aρχή της σελίδας


 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανάγκη δημιουργίας

 • Η πληθώρα σημείων πώλησης αγαθών και υπηρεσιών καθιστά δύσκολη την εύρεση πληροφοριών για τις υπάρχουσες εγγυήσεις.
 • Δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος παρουσίασης των εγγυήσεων. Συχνά γίνεται χρήση τεχνικών ορολογιών ή διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα.
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των εγγυήσεων διαφορετικών καταστημάτων ή ακόμα και του ιδίου καταστήματος.
 • Δεν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ο καταναλωτής να μπορεί να βρει συγκεντρωτικά τη σχετική νομοθεσία.
 • Ο καταναλωτής δεν μπορεί εύκολα να αξιολογήσει τις υπάρχουσες εγγυήσεις και τα καταστήματα που τις παρέχουν.
 • Υποχρέωση προς την ΕΕ.

Βασικά πλεονεκτήματα

 • Κοινό σημείο αναζήτησης των εγγυήσεων εύκολα και γρήγορα
 • Δυνατότητα σύγκρισης των εγγυήσεων
 • Δυνατότητα αξιολόγησης των εταιρειών
 • Κοινός τρόπος παρουσίασης παροχών εγγύησης
 • Αναζήτηση στη νομοθεσία που διέπει τις εγγυήσεις
 • Εύκολα επεκτάσιμο

Ποιους αφορά

 • Διαχειριστή (χρήστης ΚΕΕΕ)
 • Εμπορική Επιχείρηση (μέλος ΓΕΜΗ)
 • Καταναλωτή

 

 

 

 

 

 

Είδη Εγγυήσεων

 • Νομική Εγγύηση (βάσει νόμου)

Αφορά στην εγγύηση του Κατασκευαστή.

Κάθε προϊόν έχει κοινή νομική εγγύηση ανεξάρτητα από το που θα αγοραστεί.

 • Εμπορική Εγγύηση

Αφορά στην εγγύηση της εμπορικής επιχείρησης και αυτή διαχειρίζεται η εφαρμογή μητρώου εγγυήσεων.

Μπορεί να αφορά:

-Εγγύηση Επισκευής

-Εγγύηση Επιστροφής

Η κάθε εμπορική επιχείρηση μπορεί να έχει πολλά διαφορετικά πακέτα εγγυήσεων πχ. Εγγύηση Gold, Εγγύηση Platinum, οι οποίες αφορούν Εμπορική Εγγύηση Επισκευής.

 • Αναζήτηση Εγγυήσεων
 • Εμφάνιση στοιχείων εγγυήσεων με μια ματιά
 • Προφίλ Καταστήματος
 • Αναζήτηση Νομοθεσίας
 • Διαχείριση από την Επιχείρηση

Μητρώο εγγυήσεων (επιχείρηση)

 • Διαχείριση προφίλ επιχείρησης

-Προσθήκη καταστημάτων

-Στοιχεία επιχείρησης

 • Διαχείριση προϊόντων επιχείρησης

₋Μαζική εισαγωγή από αρχείο

₋Εμφάνιση – εισαγωγή – διόρθωση στοιχείων προϊόντος

 • Διαχείριση εγγυήσεων

Εγγυήσεις επιστροφών

– Εγγυήσεις επιδιορθώσεων

Μητρώο εγγυήσεων (επιχείρηση)

 • Παραμετροποίηση Εγγυήσεων

-Τα πεδία των εγγυήσεων είναι δυναμικά

-Ονομασία Πεδίου

-Τύπος (Αριθμός,  Ναι/Όχι)

-Διαθέσιμες τιμές

Διαχειριστής συστήματος 

 • Χρήστης Admin

-Στοιχεία Εγγυήσεων

-Σχετική Νομοθεσία

-Ερωτήσεις αξιολογήσεων

 • Διαχείριση νόμων

Ανέβασμα αρχείου νόμου

– Link αρχείου από άλλο site


Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης:

Η πλατφόρμα αυτή θα φέρνει σε επικοινωνία – επαφή όλες τις επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας, με τις παρακάτω ενδεικτικές δράσεις:

 • τις προσφορές αγαθών και υπηρεσιών,
 • τις ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
 • τις αναζητήσεις συνεργασιών,
 • την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
 • την οργάνωση εκδηλώσεων,
 • την οργάνωση σεμιναρίων,
 • τις απόψεις-προτάσεις επί των θεμάτων επιχειρηματικότητας κ.α.

Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει – επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως:

 • τη νομική μορφή,
 • τη δραστηριότητα (ΚΑΔ),
 • την περιοχή κλπ.

Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση-επικοινωνία.

Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (E-Consulting)

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο παρέχει σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Βασικά χαρακτηριστικά του:

 • Πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (Η/Υ, Tablet, Smartphone)
 • Ευελιξία, ελευθερία & ανοικτότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής
 • Δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης των προφίλ χρηστών (επιχειρήσεων & συμβούλων)
 • Αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων
 • Άμεση επικοινωνία συμβούλων – επιχειρήσεων μέσω ενσωματωμένου Messaging
 • Δυνατότητες για διαμοιρασμό γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών
 • Δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και από τους πλέον κατάλληλους κάθε φορά συμβούλους.
 • Χρήση διαδραστικών Online εργαλείων επιχειρηματικότητας.

Προσφερόμενα Εργαλεία: Επιχειρηματικό Σχέδιο – Business Plan

 • Τι είναι: ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση (υφιστάμενη ή νέα), ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και συνεχώς να βελτιώνει την απόδοσή της.
 • Σκοπός του: να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και να δώσει πληροφορίες στην επιχείρηση για συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ενέργειες.
 • Ωφέλεια: Η εκπόνηση ενός άρτια καταρτισμένου Business Plan μέσω του οποίου η επιχείρηση μπορεί να απευθυνθεί σε φορείς χρηματοδότησης (όπως τράπεζες, κρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ή υποψήφιους εταίρους/επενδυτές
 • Χρησιμότητα: η εξακρίβωση της εφικτότητας ενός προτεινόμενου σχεδίου, είτε ίδρυσης είτε επέκτασης μιας επιχείρησης.
 • Στόχος: η αποφυγή άσκοπης σπατάλης χρόνου, κόπου και χρήματος από τον επιχειρηματία σε περίπτωση που το σχέδιο αποδειχτεί εξαιρετικά ριψοκίνδυνο ή χαμηλής αποδοτικότητας.
 • Ενσωματωμένες λειτουργικότητες: Η απόδοση των κατάλληλων αριθμοδεικτών που υποδεικνύουν τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης, το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, τις ανάγκες σε εισροές και ανθρώπινο δυναμικό, τις προβλέψεις των πωλήσεων κτλ
 • Αποτέλεσμα: η κατανόηση και ερμηνεία των δεικτών αυτών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να οδηγηθούν στα σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στην χρηματοδότηση ή όχι της επιχειρηματικής ιδέας.

Προσφερόμενα Εργαλεία: Σχέδιο Μάρκετινγκ- Marketing Plan

 • Πού βοηθά: ένα εργαλείο που επιτρέπει σε μια επιχείρηση – μέλος της ΚΕΕΕ να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και την μελλοντική πορεία της, προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες marketing που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της.
 • Λειτουργικότητες:
 • Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της αγοράς,
 • Διενέργεια προβλέψεων για τις τάσεις και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς,
 • Προβλεπόμενη θέση της επιχείρησης στην αγορά,
 • Πολιτικές αντιμετώπισης των ανταγωνιστών,
 • Προσαρμογή των απαιτήσεων των πελατών στα χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας,
 • Προσδιορισμός της διάρκειας του κύκλου ζωής του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας,
 • Εκτίμηση της ικανότητας της επιχείρησης να προσαρμόζεται στις ενδεχόμενες μεταβολές της αγοράς και να αποκτάει σημαντικά οφέλη από τις σχετικές κινήσεις της,
 • Εκτίμηση της ανθρώπινης επιδεξιότητας σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση νέων και πιο αποτελεσματικών αγορών,
 • Ανάλυση της εμπορικής πολιτικής που θα πρέπει ακολουθήσει η επιχείρηση όπου περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως η τιμολόγηση, το σημείο διάθεσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, πρόβλεψη για σχέδια προώθησης και προβολής.

Υπηρεσία E-Consulting
Πρόσβαση & Εγγραφή

 • Δικαίωμα χρήσης: οποιαδήποτε επιχείρηση – μέλος της ΚΕΕΕ η οποία είναι ταμειακά ενήμερη στο Οικείο της Επιμελητήριο.
 • Διαδικασία Εγγραφής:

1.Η επιχείρηση εισάγει τον Α.Φ.Μ. της.

2.Το σύστημα εκτελεί έλεγχο στοιχείων της επιχείρησης (βάσει του Γ.Ε.ΜΗ.) και έλεγχο της ταμειακής της ενημερότητας στο Οικείο της Επιμελητήριο.

3.Το σύστημα προβάλλει τα στοιχεία της επιχείρησης

4.Η επιχείρηση εισάγει Ονοματεπώνυμο χρήστη και email

5.Η εγγραφή ολοκληρώνεται με αυτοματοποιημένη αποστολή email επιβεβαίωσης.

6.Η επιχείρηση έχει πλέον αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα και έχει δυνατότητα αλλαγής ή/και ανάκτησης κωδικού (password reminder)

 

>>Aρχή της σελίδας