«Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα αερίου

Προκήρυξη Δράσης "Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες"

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα  που θα επιχορηγηθούν για να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα συστήματα πετρελαίου στις κατοικίες τους στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας προκειμένου να προβούν σε εσωτερική εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου.  Οι κατοικίες μπορεί να είναι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες (για το σύνολο των διαμερισμάτων) ή και μεμονωμένα διαμερίσματα και πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές στις παραπάνω Περιφέρειες με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.μ.

Συνοπτικά, η διαδικασία ξεκινάει με την υποβολή αίτησης με δικαιολογητικά στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της Περιφέρειας και κατόπιν ελέγχου ο αιτών ενημερώνεται ότι είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση και προσκομίζει υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου. Στη συνέχεια υλοποιείται η κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τον ανάδοχο δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες για την κατασκευή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ο ωφελούμενος καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο τη δική του συμμετοχή καθώς το ποσό της επιχορήγησης θα αποδοθεί στον/στους ανάδοχο/ους από τις ΕΠΑ μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν αναλυτικά τη διαδικασία και του όρους και προυποθέσεις συμμετοχής στη Δράση στην Προκήρυξη που είναι αναρτημένη στα Σχετικά Αρχεία.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνοφυσικά πρόσωπα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία, και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία
έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).