Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1η Σεπτεμβρίου

Όλοι οι υπόχρεοι ΦΜΥ οφείλουν να τον αποδίδουν με εφάπαξ καταβολή μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε στην βουλή, από την 1η  Σεπτεμβρίου ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών θα υποβάλλεται μηνιαίως από όλες τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα υποβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Στην Αιτιολογική Έκθεση του ν/σχ αναφέρεται ότι όλοι οι υπόχρεοι παρακράτησης ΦΜΥ (συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών ταμείων τόσο για την καταβολή των συντάξεων όσο και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα ταμεία αυτά και για τους οποίου ο ΦΜΥ δεν αποδίδεται συμψηφιστικά) οφείλουν πλέον να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η απόδοση γίνεται με την υποβολή προσωρινής δήλωσης η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

Η δήλωσης αυτή πέραν των ακαθαρίστων ποσών που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, του φόρου και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν, περιλαμβάνει και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

 

Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η υποβολή Ενιαίας Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η ενοποίηση της είσπραξης οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διευκολύνοντας έτσι του σχετικού έλεγχους.