Απόφαση ανάκλησης ένταξης Πράξεων από τη Δράση «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ