Απόφαση ανάκλησης για τη Δράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» του ΕΠΑνΕΚ