Απόφαση ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020"