Διαγωνισμός για Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ), Διαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) – 424 ΓΣΝΕ