Διαγωνισμός για «Εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου» – 424 ΓΣΝΕ