Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ