Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κυλικείου

Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.