Διαγωνισμός για προμήθεια μελανιών, χαρτιού, γραφικής ύλης

Υποβολή προσφορών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00.