Διαγωνισμός για προμήθεια μπερέδων οπλιτών

Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.