Διαγωνισμός για προμήθεια συσκευών ακτινοδιαγνωστικής-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.