Διαγωνισμός για προμήθεια συστήματος σωληνωτού ταχυδρομείου

Υποβολή προσφορών μέχρι 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.