Διαγωνισμός για προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.