Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών κάλυψης άμεσων αναγκών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/4/2018, ώρα 13:00.