Διαγωνισμός για Προμήθεια 26 Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών ΠΑ – ΓΕΑ