Διαγωνισμός για «Ραδιοβολίδες με Χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.