Διαγωνισμός για συντήρηση μηχανημάτων αποστείρωσης-χειρουργείων

Υποβολή προσφορών μέχρι 18 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.