Διαγωνισμός για «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής» – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.