Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων – ΥΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/4/2018 και ώρα 17:00.