Διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Υποβολή προσφορών μέχρι 28/11/2018 και ώρα 15:00.