Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων του 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.