Διαγωνισμός για υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων για πρόσφυγες-μετανάστες

Υποβολή προσφορών μέχρι 5/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.