Διαγωνισμός για υπηρεσίες σίτισης φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: Στις 13/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.