Διαγωνισμός προμήθειας αναισθησιολογικών μηχανημάτων – ΝΝΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11:00 μ.μ.