Δημόσια πρόσκληση για επενδυτικά σχέδια πάνω σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία απαραίτητων υποδομών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας ίντερνετ

Δημόσια πρόσκληση για τη χαρτογράφηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ultra-Fast Broadband (UFB)» εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία απαραίτητων υποδομών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας ίντερνετ, σε περιοχές που δεν καλύπτονται ως σήμερα από αντίστοιχα δίκτυα.

 

Η υλοποίηση του έργου «Ultra-Fast Broadband» θα γίνει με συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει στα 350 εκατ. ευρώ. Η δε χρηματοδότησή του, θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ). Ως ημερομηνία λήξης της δημόσιας πρόσκλησης ορίστηκε η 15η Ιουνίου 2018.

 

Κατά τη διάρκεια της ΔΠ είναι δυνατό να παρέχονται από την ΓΓΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας στο θέμα του e-mail: «Δημόσια Διαβούλευση για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων σε NGA για το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB)».

 

Οι τελικές επίσημες θέσεις, παρατηρήσεις και δηλώσεις προθέσεων επένδυσης που αφορούν τα ανωτέρω περιγραφέντα ζητήματα της ΔΠ, θα πρέπει να κατατεθούν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, καθώς και εγγράφως, μαζί με το αντίστοιχο συνοδευτικό – τεκμηριωτικό υλικό, εντός σφραγισμένου φακέλου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ΔΠ στην ΓΓΤΤ (Αναστάσεως 2, 156 69, Παπάγου). Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εξωτερικά:

 

  • Τα πλήρη στοιχεία του παρόχου.

  • Την ένδειξη “ Δημόσια Διαβούλευση για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων σε NGA για το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB)”

 

 

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://mindigital.gr/index.php/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2247-nga-o-ultra-fast-broadband-ufb

 

 

ΑΣΒ