Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. Iούλιος-Αύγουστος 2019