Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του ΕΕΑ Δεκεμβρίου 2017

Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Δεκεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »