«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: Συμπληρωματικός κατάλογος δικαιούχων

της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”

Ανακοινώθηκε η απόφαση του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ  για την Ενιαία Δράση: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».