Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ

ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. ελευθέρων επαγγελματιών και γενικά φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εξέδωσε νέο κατάλογο με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. ελευθέρων επαγγελματιών και γενικά φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα.

 

1. Μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα;

Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, Α'167) αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εφόσον:

i. Έχει κάνει έναρξη εργασιών.

ii. Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

iii. Έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

iv. Δεν είναι διαχειριστής:
✓ Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή
✓ Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

v. Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

vi. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
(αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
(ββ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.

vii. Έχει βεβαιωμένες οφειλές έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017 προς το Δημόσιο (βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ)

viii. Έχει γεννημένες οφειλές έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017 προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες είναι βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

(άρθρα 1, 2§1β ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρα 1, 2§1β Υ.Α. 62134/4100/2017 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

 

 

Δείτε όλο το εγχειρίδιο

 

 

B